Рейтинг: 3.1 з 5 (14 голос.)

Алгебра і початки аналізу. Підручник для 10 класу. Академічний рівень

підручник 10 клас Алгебра Нелін 2010 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік:
ISBN: 978-966-474-095-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Передмова для учнів
Передмова для вчителів
Позначення, які застосовано в підручнику

Розділ 1. ФУНКЦІЇ. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§ 1. Множини
1.1.Множини та операції над ними
1.2.Числові множини. Множина дійсних чисел
§ 2. Функції
2.1.Поняття числової функції. Найпростіші властивості числових функцій
2.2.Властивості і графіки основних видів функцій
2.3.Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій
2.4.Обернена функція
§ 3. Рівняння
3.1.Рівняння-наслідки та рівносильні перетворення рівнянь
3.2.Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь
4. Нерівності: рівносильні перетворення та загальний метод інтервалів
§ 5. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними
§ 6 Метод математичної індукції
§ 7. Многочлени від однієї змінної та дії над ними
7.1.Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність
7.2.Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею
7.3.Теорема Безу. Корені многочлена. Формули Вієта
7.4.Схема Горнера
7.5.Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами
§ 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля
§ 9. Рівняння і нерівності з параметрами
9.1.Розв’язування рівнянь і нерівностей з параметрами
9 2. Дослідницькі задачі з параметрами
9.3.Використання умов розміщення коренів квадратного тричлена F (x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0) відносно заданих чисел А і В
Додаткові вправи до розділу 1
Відомості з історії

Розділ 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

§ 10. Корінь n-го степеня та його властивості. Функція та її графік
§ 11. Ірраціональні рівняння
§ 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція, її властивості та графік
12.1. Узагальнення поняття степеня
12.2. Степенева функція, її властивості та графік
§ 13. Застосування властивостей функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь
13.1.Застосування властивостей функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь
13.2.Приклади використання інших способів розв’язування ірраціональних рівнянь
§ 14. Ірраціональні нерівності
§ 15. Розв’язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами
Додаткові вправи до розділу 2
Відомості з історії

Розділ 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§ 16. Радіанна міра кутів
§ 17. Тригонометричні функції кута і числового аргументу
§ 18. Властивості тригонометричних функцій
§ 19. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості
19.1.Графік функції у = sin х та її властивості
19.2. Графік функції у = cos х та її властивості
19.3.Графік функції у = tg х та її властивості
19.4.Графік функції у = ctg х та її властивості
§ 20. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
§ 21. Формули додавання та їх наслідки
21.1.Формули додавання
21.2.Формули подвійного аргументу
21.3.Формули зведення
21.4.Формули суми і різниці однойменних тригонометричних функцій та формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
§ 22. Додаткові формули тригонометрії
22.1.Формули потрійного та половинного аргументів. Вираження тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу
22.2.Формула перетворення виразу asin а + bcos а
Додатково справи до розділу 3
Відомості з історії 

Розділ 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§ 23. Обернені тригонометричні функції
23.1.Функція у = аrcsin х
23.2.Функція у = arccos х
23.3.Функція у = arctg х
23.4.Функція у = arcctg х
§ 24. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь
24.1.Рівняння cos х = а
24.2.Рівняння sin х = а
24.3.Рівняння tg х = а і ctg х = а
§ 25 Розв’язування тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших
25.1.Заміна змінних при розв’язуванні тригонометричних рівнянь
25.2.Розв’язування тригонометричних рівнянь зведенням до однієї функції (з однаковим аргументом)
25.3.Розв’язування однорідних тригонометричних рівнянь, та зведення тригонометричного рівняння до однорідного
25.4.Розв’язування тригонометричних рівнянь виду f(x) = 0 за допомогою розкладання на множники
25.5.Відбір коренів тригонометричних рівнянь
§ 26. Розв'язування систем тригонометричних рівнянь
§ 27. Найпростіші тригонометричні нерівності
§ 28. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь та їх систем
§ 29. Тригонометричні рівняння з параметрами
29.1 Розв’язування рівнянь з параметрами
29.2. Дослідницькі задачі з параметрами
§ 30. Розв’язування тригонометричних нерівностей
Додаткові вправи до розділу 4 
Відомості з історії
Довідковий матеріал
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик

 

Коментарі