Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Хімія : підручник для 11 класу (профільний рівень)

підручник 11 клас Хімія Величко (профільний рівень) 2011 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Школяр
Рік:
ISBN: 978-966-1650-35-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

Розділ І. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

§ 1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки 8
ТЕОРІЯ ВУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
§ 2. З історії органічної хімії 11
§ 3. Теорія хімічної будови органічних сполук 13
§ 4. Ізомерія. Утвердження і розвиток теорії хімічної будови 17
ВУГЛЕВОДНІ
Алкани. Циклоалкани 21
§ 5. Метан. Утворення хімічних зв’язків 21
§ 6. Склад і будова алканів 26
Лабораторний дослід 1. Виготовлення моделей молекул алканів (ізомерів, конформацій) 28
§ 7. Фізичні властивості алканів 34
§ 8. Спектральні методи встановлення структури органічних сполук 37
§ 9. Хімічні властивості алканів 41
§ 10. Добування і застосування алканів 47
§ 11. Галогенопохідні алканів 51
§ 12. Циклоалкани 55
Алкени. Алкадіени 60
§ 13. Етен. Гомологи етену 60
§ 14. Алкадіени 72
Алкіни 77
§ 15. Етин. Гомологи етину 77
Арени 86
§ 16. Бензен 86
§ 17. Гомологи бензену 94
§ 18. Хімічні засоби захисту рослин 99
§ 19. Багатоядерні ароматичні вуглеводні 101
§ 20. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів 104
ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ
§ 21. Піридин 106
ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ
§ 22. Природний газ 114
§ 23. Нафта і продукти її переробки 116
§ 24. Кам’яне вугілля і продукти його переробки 126
Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля 128
§ 25. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля 128
Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з різними видами палива 130
ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ
Спирти і фенол 133
§ 26. Насичені одноатомні спирти 133
§ 27. Етиленгліколь. Гліцерол 147
Лабораторний дослід 4. Розчинність глідеролу у воді 148
Лабораторний дослід 5. Взаємодія глідеролу з купрум(ІІ) гідроксидом 149
§ 28. Фенол 153
Альдегіди і кетони. Карбонові кислоти 159
§ 29. Альдегіди і кетони 159
Лабораторний дослід 6. Окиснення етаналю купрум(ІІ) гідроксидом 162
Лабораторний дослід 7. Окиснення етаналю аргентум(ІІ) оксидом 162
Лабораторний дослід 8. Окиснення спирту до альдегіду 164
§ 30. Насичені одноосновні карбонові кислоти 168
Лабораторний дослід 9. Дія станової кислоти на індикатори 171
Лабораторний дослід 10. Взаємодія етанової кислоти з магнієм 173
Лабораторний дослід 11. Взаємодія етанової кислоти з лугом 173
§ 31. Окремі представники карбонових кислот 176
Лабораторний дослід 12. Відношення олеїнової кислоти до бромної води й розчину калій перманганату 178
Естери. Жири. Мило 183
§ 32. Естери 183
§ 33. Жири. Мило 187
Лабораторний дослід 13. Розчинність жирів 187
Лабораторний дослід 14. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів 188
Лабораторний дослід 15. Порівняння властивостей мила й синтетичного мийного засобу 192
Вуглеводи 195
§ 34. Глюкоза 196
Лабораторний дослід 16. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом 199
§ 35. Інші моносахариди. Оптична ізомерія 200
§ 36. Сахароза 204
§ 37. Крохмаль 207
Лабораторний дослід 17. Відношення крохмалю до води 208
Лабораторний дослід 18. Взаємодія крохмалю з йодом 209
§ 38. Целюлоза (клітковина) 210
НІТРОГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ
§ 39. Нітросполуки 216
§ 40. Аміни 217
§ 41. Анілін 111
§ 42. Добування і застосування аніліну 223
§ 43. Амінокислоти 229
§ 44. Білки 234
Лабораторний дослід 19. Кольорові реакції білків 237
§ 45. Нуклеїнові кислоти 240
СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ
§ 46. Загальна характеристика 246
§ 47. Пластичні маси 250
Лабораторний дослід 20. Дослідження властивостей термопластичних полімерів 255
§ 48. Синтетичні каучуки 255
Лабораторний дослід 21. Порівняння властивостей каучуку і гуми 257
§ 49. Синтетичні волокна 257
Лабораторний дослід 22. Відношення синтетичних волокон до розчинів кислоти і лугу 259
§ 50. Розмаїття органічних речовин, взаємозв’язок між ними 260

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота 1. Розділення й очищення речовин: перекристалізація, перегонка за атмосферного тиску 265
Практична робота 2. Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах 267
Практична робота 3. Добування етену й досліди з ним 268
Практична робота 4. Добування і вивчення властивостей етанової кислоти 269
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з тем: «Спирти і феноли», «Карбонові кислоти» 271
Практична робота 6. Синтез етилетаноату 271
Практична робота 7. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти 272
Практична робота 8. Розв’язування експериментальних задач 272
Практична робота 9. Розпізнавання деяких пластмас і волокон 273
Практична робота 10. Функціональний аналіз органічних сполук 273
Практична робота 11. Розв’язування експериментальних задач з вивченого курсу 274

Розділ II. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ

ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ЗАКОНИ. ТЕОРІЇ. ВЧЕННЯ
§ 51. Основні хімічні закони. Теорія будови 275
§ 52. Використання основних хімічних законів для обчислень за хімічними рівняннями 284
§ 53. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва у світлі теорії будови атома 288
§ 54. Електронні конфігурації атомів 293
§ 55. Періодична зміна властивостей атомів хімічних елементів та їхніх сполук 297
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВУ РЕЧОВИНИ
§ 56. Ковалентний зв’язок, способи його утворення 301
§ 57. Йонний зв’язок 308
§ 58. Металічний зв’язок 310
§ 59. Міжмолекулярна взаємодія 311
§ 60. Валентність елементів у світлі електронної теорії хімічного зв’язку 315
§ 61. Валентність і ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції 317
ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ
§ 62. Загальні уявлення про дисперсні системи. Колоїдні розчини 322
§ 63. Істинні розчини 324
§ 64. Способи вираження складу розчинів 326
§ 65. Електролітична дисоціація 329
§ 66. Дисоціація електролітів у водних розчинах 331
§ 67. Ступінь електролітичної дисоціації 334
§ 68. Дисоціація води. Водневий показник. Реакції у розчинах електролітів 338
Лабораторні досліди. Реакції обміну між розчинами електролітів 340
§ 69. Гідроліз солей 341
ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ
§ 70. Класифікація хімічних реакцій 344
§ 71. Енергетика хімічних перетворень 350
§ 72. Швидкість хімічних реакцій 351
§ 73. Каталіз 356
§ 74. Оборотні й необоротні реакції 361
§ 75. Генетичний зв’язок неорганічних і органічних речовин 363
РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
§ 76. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу 365
§ 77. Роль хімії у розв’язуванні глобальних проблем людства 367

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота 1. Виконання окисно-відновних реакцій і вправ на складання їхніх рівнянь 370
Практична робота 2. Реакції обміну між розчинами електролітів 370
Практична робота 3. Складання йонних рівнянь 371
Практична робота 4. Гідроліз солей і визначення рН середовища 372
Практична робота 5. Якісні реакції на деякі неорганічні й органічні речовини 372
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ 373
ДОДАТКИ 375
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 378
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 379

Коментарі