Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Рідна мова: Підручник для 5 класу

підручник 5 клас Рідна мова Єрмоленко 2005 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 966-8066-65-0
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

§1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова — державна мова України

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§2. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання
§3. Іменник
§4. Прикметник
§5. Числівник
§6. Займенник
§7. Дієслово
§8. Прислівник
§9. Прийменник і сполучник
Завдання для самоперевірки

ТЕКСТ

§10. Основні ознаки тексту
§11. Будова тексту. Тема, мікротема, тематичне речення
§12. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум
Основні поняття до розділу «Текст»
Завдання для самоперевірки
Розділи науки про мову

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§13. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні .
§14. Речення. Граматична основа речення
§15. Речення з одним головним членом
§16. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення
§17. Головні члени речення
§18. Другорядні члени речення
§19. Однорідні члени речення
§20. Однорідні члени речення з узагальнювальним словом. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах
§21. Звертання. Розділові знаки при звертанні
§22. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів
§23. Складне речення
§24. Речення з прямою мовою. Розділові знаки при прямій мові після слів автора і перед словами автора
§25. Діалог. Розділові знаки в діалозі
Основні поняття до розділу «Синтаксис. Пунктуація»
Завдання для самоперевірки

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки
§27. Приголосні тверді і м’які
§28. Дзвінкі і глухі приголосні
§29. Букви г і ґ
§30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я
§31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка
§32. Склад. Наголос. Основні правила переносу
§33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошепих голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів
§34. Ненаголошені голосні, що пе перевіряються наголосом
§35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків
§36. Спрощення в групах приголосних
§37. Чергування о — а, е — і, е — и ‘
§38. Чергування о, е з і
§39. Чергування е — о після ж, ч, ш
§40. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів
§41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків
§42. Основні правила чергування у — в, і — й
§43. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака
§44. Сполучення йо, ьо
§45. Правила вживання апострофа
§46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків
§47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними
§48. Написання слів іншомовного походження
Основні поняття до розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»
Завдання для самоперевірки

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§49. Лексичне значення слова. Ознайомлення зі словниками
§50. Однозначні та багатозначні слова. Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях
§51. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів
§52. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів
§53. Омоніми
§54. Фразеологізми. Значення фразеологізмів
Основні поняття до розділу «Лексикологія. Фразеологія»
Завдання для самоперевірки

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§55. Основа слова і закінчення змінних слів. Корінь, суфікс, префікс і закінчення - значущі частини слова
§56. Вимова й написання префікса з- (зі-, с )
§57. Вимова й написання префіксів роз-, без-
§58. Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-
Основні поняття до розділу «Будова слова. Орфографія»
Завдання для самоперевірки

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§60. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність (аудіювання, читання, говоріння, письмо)
§61. Читання
§62. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами опису
§63. Правила спілкування. Створення діалогів
§64. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю
§65. Характерні ознаки мовних стилів
§66. Усна відповідь на лінгвістичну тему
§67. Усний відгук на відповідь однокласника
§68. Замітка-інформація в газету
§69. Твір-розповідь на основі власного досвіду
§70. Докладний переказ тексту, що містить опис предмета
§71. Особливості побудови художнього і наукового описів
§72. Докладний переказ тексту, що містить опис тварини
§73. Написання листа. Адреса
§74. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами роздуму
Додатки
Орфографічний словник
Тлумачний словник
Словник фразеологізмів
Словник власних імен людей
Словник синонімів
Додаткова література
Список скорочень
Відповіді до кросвордів і ребусів

Коментарі