Рейтинг: 3.8 з 5 (50 голос.)

Українська мова: підручник для 5 класу

підручник 5 клас Українська мова Глазова 2013 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 978-617-656-200-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Завданням підручника є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

ВСТУП

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України 10

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 1. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання 20
§ 2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників 22
• Велика літера і лапки в іменниках 24
§ 3. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників 25
§ 4. Займенник. Особові займенники 31
§ 5. Числівник 33
§ 6. Дієслово. Правопис -ться, -іися в кінці дієслів. Голосні в закінченнях дієслів 37
• Не з дієсловами 39
§ 7. Прислівник. Правопис вивчених прислівників 40
§ 8. Прийменник. Сполучник 41

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

§ 9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні 52
§ 10. Речення 59
• Граматична основа речення (підмет і присудок) 61
• Види помилок 63
§ 11. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні 64
• Окличні речення 66
§ 12. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини 72
§ 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і) 81
§ 14.Узагальнювальне слово при однорідних членах речення 92
§ 15. Звертання. Роль звертань у реченні 98
§ 16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів 101
§ 17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв’язком 112
§ 18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові 116
§ 19. Діалог. Тире при діалозі 119

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 20. Звуки мови й звуки мовлення 122
§ 21. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт 126
§ 22. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв л, ю, є, ї та щ. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г 128
§ 23.Голосні й приголосні звуки 131
§ 24. Склад. Правила переносу слів. Наголос 134
§ 25. Орфоепія. Орфографія 138
• Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка 139
• Вимова наголошених і ненаголошених голосних 140
§ 26. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі 146
• Уподібнення приголосних звуків 148
• Спрощення в групах приголосних 152
§ 27. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків 156
• Чергування [е]-[і], [е]-[и] 158
• Чергування [о]-[а] 160
• Чергування [о], [е] з [і] 161
• Чергування [е]-[о] після [ж], [дж], [ч], [ш] 163
• Чергування [и]-[і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів 169
• Чергування [г], [к], [х]-[ж], [ч], [ш]—[з'], [ц ], [с'] 172
• Чергування приголосних у коренях дієслів 174
• Основні випадки чергування у-в, і-й 177
• Вимова і правопис префіксів з- (зіс-) 180
• Вимова і правопис префіксів роз- (розі-), без- 183
§ 28. Позначення м’якості приголосних на письмі 186
• Сполучення літер ьо,йо 187
§ 29. Правила вживання знака м’якшення 189
§ 30. Правила вживання апострофа 195
§ 31. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків 197
§ 32. Написання слів іншомовного походження 206

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 33. Лексичне значення слова 219
§ 34. Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях 220
§ 35. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова 227
§ 36. Групи слів за значенням 228
• Синоніми 228
• Антоніми 232
• Омоніми 236
§ 37. Походження (етимологія) слова 240

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 38. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми слова 244
§ 39. Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі- 253
§ 40. Повторення вивченого впродовж року 257

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо 14
Поняття про ситуацію спілкування 28
Вимоги до мовлення 35
Текст і його ознаки. Тема та головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми та абзаци 44
Стилі мовлення 67
Типи мовлення 78
Особливості побудови розповіді 78
Особливості побудови опису предмета 85
Особливості побудови роздуму 166

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ГОВОРІННЯ

Складання діалогів 56, 216, 234
Усна відповідь на уроці в науковому стилі 145
Усний твір-опис тварини за ілюстрацією 162
Усний твір-оповідання про випадок із життя 251

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ЧИТАННЯ • ГОВОРІННЯ

Усний докладний переказ 35, 125
Усний докладний переказ тексту наукового стилю 71
Усний переказ тексту розповідного характеру 78
Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить опис предмета 91
Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить опис тварини 132
Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум 171, 204
Усний переказ тексту, що містить синоніми та антоніми 235
Усний переказ розповідного тексту що містить елементи роздуму 242

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ЧИТАННЯ • ПИСЬМО

Письмовий докладний переказ 57
Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису предмета 97
Лист, адреса 107
Письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис тварини 155
Замітка до газети інформаційного характеру 210
Письмовий переказ розповідного тексту з елементами роздуму 217
Письмовий переказ тексту з поєднанням різних типів мовлення 256

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок 263
Словничок спілкування 267
Словничок почуттів 268
Словничок правильної вимови 271

Коментарі

Спам-повідомлення приховано. Показати
avatar
уже все хорошо , спосибо что испаривили