Рейтинг: 4.0 з 5 (1 голос.)

Рідна мова: Підручник для 5 класу

підручник 5 клас Рідна мова Глазова 2005 рік
Українська мова навчання
Видавництво:
Рік:
ISBN:
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

ВСТУП

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України
Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§1. Частини мови. Основні способи їхнього розпізнавання

ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ

§2. Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту. Мікротеми тексту. Поділ тексту на абзаци
§3. Стилі мовлення
§4, Типи мовлення. Особливості будови розповіді

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

§5. Словосполучення. Головне й залежне слова у словосполученні
§6. Речення, його граматична основа: підмет і присудок. Речення з одним головним членом
§7. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення
§8. Другорядні члени речення
§9. Речення з однорідними членами
§10. Звертання
§11. Вставні слова та сполучення слів
§12. Складне речення
§13. Пряма мова
§14. Діалог

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§15. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні й приголосні.
Приголосні дзвінкі та глухі, тверді й м’які
§16. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї
§17. Склад. Правила переносу слова з рядка в рядок. Наголос §18. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі
§19. Орфограма
§20. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі
§21. Спрощення в групах приголосних
§22. Найпоширеніші випадки чергування звуків
§23. Основні випадки чергування у — в, і — й
§24. Позначення м’якості приголосних на письмі
§25. Правила вживання м’якого знака
§26. Сполуки літер йо, ьо
§27. Правила вживання апострофа
§28. Подвоєні літери
§29. Написання слів іншомовного походження

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§30. Лексичне значеним слова. Однозначні й багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова
§31. Загальновживані і стилістично забарвлені слова
§32. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§33. Фразеологізм, його значення
§34. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми
§35. Фразеологізми в ролі членів речення
§36. Походження (етимологія) слова

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§37. Корінь, префікс, суфікс і закінчення — значущі частини слова. Основа слова
§38. Вимова і написання префіксів
Говоріння
Складання діалогів
Усні перекази
Усні твори
Письмо
Письмові перекази
Письмові твори
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ
Тлумачний словничок
Словничок правильної вимови

Коментарі