Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Біологія : підручник для 9 класу (НОВА ПРОГРАМА)

підручник 9 клас Біологія Остапченко 2017 рік (НОВА ПРОГРАМА)
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0847-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник відповідає навчальній програмі «Біологія, 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів. За його допомогою учні ознайомляться з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія, генетика, екологія тощо, дізнаються про загальні закономірності живої природи та різні рівні організації живої матерії, узагальнять знання, набуті впродовж попередніх років навчання.

Дорогі дев'ятикласниці та дев'ятикласники 3

Вступ

§ 1. Біологія - комплексна наука про живу природу. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень 4

Тема 1. Хімічний склад клітини. Біологічні молекули

§ 2. Вода. її властивості та функції у складі біологічних систем. Інші неорганічні сполуки 11
§ 3. Поняття про органічні речовини. Ліпіди та вуглеводи 15
§ 4. Білки: будова та властивості 19
§ 5. Функції білків 22
§ 6. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК 25
§ 7. Будова, властивості та функції ДНК 27
§ 8. Поняття про перетворення енергії в біологічних системах. АТФ 30
Практична робота 1. Розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот 33

Тема 2. Структура клітини

§ 9. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії 36
§ 10. Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат 39
§ 11. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр 43
§ 12. Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі 47
§ 13. Структура еукаріотичної клітини: мітохондрії і пластиди 51
§ 14. Ядро: будова та функції 53
§ 15. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Будова прокаріотичної клітини 57
Лабораторна робота. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин 61

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 16. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині. Біохімічні механізми дихання 63
§ 17. Енергетичний обмін. Кисневий (аеробний) етап 67
§ 18. Особливості процесів пластичного обміну. Фотосинтез: світлова фаза 71
§ 19. Фотосинтез: темнова фаза. Хемосинтез 74

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

§ 20. Особливості організації генів і геномів прокаріотичних та еукаріотичних організмів 79
§ 21. Роль різних типів молекул РНК у кодуванні та реалізації спадкової інформації. Генетичний код 82
§ 22. Біосинтез білків 85
Практична робота 2. Розв'язування елементарних вправ з транскрипції та трансляції 89
§ 23. Клітинний цикл. Мітоз 90
§ 24. Мейоз 93
§ 25. Типи розмноження організмів. Статеві клітини 96
§ 26. Процеси запліднення 100
§ 27. Етапи індивідуального розвитку організмів. Ембріональний розвиток тварин 105
§ 28. Післязародковий розвиток і ріст організмів 108

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 29. Генетика - наука про закономірності спадковості й мінливості організмів 113
§ 30. Методи генетичних досліджень 116
§ 31. Закономірності спадковості, які встановив Г. Мендель. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи 120
Практична робота 3. Складання схем схрещування 124
§ 32. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості 126
§ 33. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю 130
§ 34. Генотип організму як цілісна інтегрована система 133
§ 35. Форми мінливості. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля 136
§ 36. Види мутацій та причини їх виникнення 139
§ 37. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування 144

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 38. Процес еволюції як універсальна властивість біологічних систем 152
§ 39. Еволюційні погляди Ж.-Б. Ламарка. Теорія еволюції Ч. Дарвіна 156
§ 40. Основні положення сучасної теорії еволюції. Популяція як елементарна одиниця еволюції 160
§ 41. Видоутворення. Основні напрями еволюційного процесу 164
§ 42. Роль різних наук в обґрунтуванні теорії еволюції 169
§ 43. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя 173
§ 44. Етапи еволюції людини 178

Тема 7. Біорізноманіття

§ 45. Основи еволюційної філогенії та систематики 186
§ 46. Неклітинні форми життя - віруси. Прокаріоти 190
§ 47. Еукаріоти: гриби, рослини, тварини 195
Практична робота 4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя 200

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 48. Екологія. Екосистема та її характеристики 202
§ 49. Харчові зв’язки. Потоки енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем 204
§ 50. Біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори 208
§ 51. Стабільність екосистем і причини її порушення 211
§ 52. Біосфера як цілісна система 213
§ 53. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища 218

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 54. Завдання сучасної селекції 225
§ 55. Особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів 229
§ 56. Огляд традиційних біотехнологій 234
§ 57. Генетична (генна) інженерія. Генетично модифіковані організми 238
§ 58. Клітинна (тканинна) інженерія 242
Основні загальні властивості живих систем 248
Короткий словник термінів 251

Коментарі