Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Хімія : підручник для 9 класу (НОВА ПРОГРАМА)

підручник 9 клас Хімія Ярошенко 2017 рік (НОВА ПРОГРАМА)
Українська мова навчання
Видавництво: Оріон
Рік:
ISBN: 978-617-7485-29-1
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Цей компетентнісно орієнтований підручник продовжує та розвиває авторську концепцію добре відомих навчальних книжок, що вже багато років користуються заслуженою довірою та повагою освітянської громадськості України. Головна мета цієї навчальної книжки — доступно й цікаво пізнавати світ речовин і хімічних явищ, у першу чергу тих, з якими учні матимуть справу в повсякденному житті, і які потребують безпечного поводження з ними.

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук 7
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини 11
§ 3. Властивості основних класів неорганічних сполук 15

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 4. Істинні та колоїдні розчини 22
§ 5. Поняття про дисперсні системи 29
§ 6. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок і розчинність речовин 34
§ 7. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа 41
§ 8. Кристалогідрати. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів 45
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти 50
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах 56
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину 62
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умовою перебігу яких є утворення осаду. Поняття про молекулярні та йонні рівняння хімічних реакцій 68
§ 13. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються виділенням газу й утворенням води. їхні йонно-молекулярні рівняння 73
§ 14. Виявлення деяких йонів у розчині 77
§ 15. Практичне використання знань про реакції йонного обміну. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах 82
§ 16. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач 84
§ 17. Завдання різних рівнів складності з теми «Розчини» 87

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 18. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції 92
§ 19. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення 97
§ 20. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів 102
§ 21. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції 107
§ 22. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників 113
§ 23. Експериментальне дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Практична робота 3 120
§ 24. Оборотні й необоротні реакції 122
§ 25. Значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті. Завдання різних рівнів складності з теми «Хімічні реакції» 125

Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 26. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними) 129
§ 27. Метан, його будова та властивості. Гомологи метану 134
§ 28. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів 139
§ 29. Горіння вуглеводнів 143
§ 30. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями 146
§ 31. Поняття про полімери на прикладі поліетилену 151
§ 32. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів 157
§ 33. Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу та гліцеролу 162
§ 34. Етанова (оцтова) кислота 167
§ 35. Експериментальне дослідження властивостей етанової кислоти. Практична робота 4. Властивості етанової кислоти 171
§ 36. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири 172
§ 37. Вуглеводи: глюкоза, сахароза 178
§ 38. Крохмаль, целюлоза — природні полімери 183
§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків 188
§ 40. Експериментальне дослідження деяких харчових продуктів. Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах 192
§ 41. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів 194
§ 42. Завдання різних рівнів складності з теми «Найважливіші органічні сполуки» 198

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§ 43. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу 200
§ 44. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства 206
§ 45. Хімічна наука та виробництво в Україні. Видатні вчені — творці хімічної науки 212
Післямова 216
Словник основних хімічних термінів і понять 217
Іменний покажчик 219
Предметний покажчик 220
Відповіді до розрахункових задач 222
Додаток 223

Коментарі