Вправа 63

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте місце наголосу, за потреби зверніться до словника. Запам'ятайте вимову слів. У кожному слові визначте орфограму. 
При́ятель, чергови́й, кіломéтр, навчáння, запитáння, подолáння, пом'я́кшення, заслáння, завдáння, вимóва.

Який розділ науки про мову вивчає правильну вимову слів? Виділені слова передайте звукописом.
Запитання — [з а п ие т á н': а]. Пом'якшення — [п о м й á к ш е н': а]


ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ?

Коментарі

Всього коментарів: 0