1. ДЗ
  2. 4 клас
  3. Українська мова

ГДЗ (відповіді) 4 клас Українська мова Вашуленко 2021 рік

ГДЗ (відповіді) 4 клас Українська мова Вашуленко 2021 рік
НОВА програма
Вашуленко М. та ін.
Видавництво: Освіта
Рік: 2021
§ 1. Основні ознаки тексту § 2. Засоби зв’язності тексту § 3. Заголовок тексту § 4. Типи текстів § 5. Будова тексту. План § 6. Тексти різних стилів. Медіатексти § 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією § 8. Звертання § 9. Головні і другорядні члени речення § 10. Однорідні члени речення § 11. Багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів § 12. Синоніми § 13. Антоніми § 14. Фразеологізми § 15. Застарілі слова. Нові слова § 16. Походження слів § 17. Частини слова. Творення слів за допомогою префіксів та суфіксів. Орфограми... § 18. Застосування алфавіту § 19. Наголошування загальновживаних слів § 20. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] § 21. Вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і ... § 22. Правопис слів із сумнівними приголосними § 23. Подовжені м’які приголосні звуки § 24. Поняття про іменник з абстрактним значенням § 25. Рід і число іменників § 26. Відмінки іменників. Відмінювання іменників (1-28) § 26. Відмінки іменників. Відмінювання іменників (29-56) § 27. Прикметник як частина мови § 28. Рід і число прикметників § 29. Відмінювання прикметників § 30. Утворення ступенів порівняння прикметників § 31. Вимова й написання прикметників на –ський, -зький, -цький § 32. Пряме і переносне значення прикметників. Прикметники-синоніми та прикметни... § 33. Числівник як частина мови § 34. Займенник як частина мови. Особові займенники § 35. Дієслово як частина мови § 36. Неозначена форма дієслова § 37. Час дієслова. Змінювання дієслів за часами § 38. Вимова і написання дієслов на –ся § 39. Прислівник як частина мови § 40. Прислівники-синоніми й прислівники-антоніми § 41. Написання найуживаніших прислівників