Вправа 231

Перепишіть прислів’я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі дієприкметники.

1. Чужа сторона тугою зорана, сльозами засіяна.

2. Поділене горе — то півгоря.

3. Розворушене багаття краще палає.

4. Лише підігріта капуста добра.

5. Забажалося печеного льоду.

6. У скаламученій воді рибу ловлять.

Поясніть творення дієприкметників.

Увага! Жирним виділено пасивні дієприкметники минулого часу, які творяться від основи неозначеної форми перехідних дієслів доконаного та недоконаного виду за допомогою суфіксів -н-: зорана, засіяна, -ен-: поділене, розворушене, печеного, скаламученій та суфікса -т-: підігріта.

Повідомити про помилку