Вправа 57

Перепишіть, розставляючи розділові знаки. У кожному з речень підкресліть усі члени речення. Визначте, якою частиною мови виражений кожен член речення. Звіртеся з таблицею «Частини мови».

1. Здоров’я (іменник) цінніше (прикметник) за багатство (іменник).

2. Лагідне (прикметник) слово (іменник) — найкращі (прикметник) ліки (іменник).

3. Від хвороб (іменник) і старості (іменник) рятують (дієслово) такі (займенник) лікарі (іменник): увага (іменник) і спокій (іменник).

4. Лиш добро (іменник) одне (займенник) безсмертне (прикметник), зло (іменник) подовгу (прислівник) не (частка) живе (дієслово)!

5. Коли ти (займенник) твориш (дієслово) добро (іменник), сам (займенник) відчуваєш (дієслово) радісне (прикметник) задоволення (іменник).

 

Наведіть приклади ситуацій, коли ви допомагали літній людині. Чому робити це необхідно? Який розділ науки про мову вивчає правопис слів? Поясніть значення терміна орфограма.

Орфографія — розділ науки про мову, що вивчає правопис слів.

Орфограма (від гр. orthos — правильний і gramma — буква) — правильне написання (таке, що відповідає правилам або традиціям), яке потрібно вибрати з ряду можливих.

 

Визначте орфограми у виділених словах. Написання слів обґрунтуйте правилами.  Які з визначених вами орфограм є буквеними? Які — небуквеними? Звіртеся з таблицею.

Здоровя — небуквена орфограма: апостроф. Апостроф пишемо після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї.

Найкращі — буквена орфограма: буква щ завжди передає два звуки [ш] і [ч].

Ліки — буквена орфограма: чергування голосних. Чергування о, е з і у відкритих і  закритих складах немає всупереч наведеним правилам.

Безсмертне — буквена орфограма: букви з-с у префіксі роз-, без-. У префіксах без-, роз-, через- кінцевий дзвінкий приголосний перед наступним глухим не змінюємо.

Задоволення — буквена орфограма: букви, що позначають подовжені приголосні звуки. Приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч подовжуються (на письмі їх позначаємо двома буквами), коли вони вжиті після голосного перед я, ю, і, є в усіх відмінкових формах іменників середнього роду другої відміни (крім форми родового множини).

 

Повідомити про помилку