Вправа 61

Перепишіть, уставляючи пропущені літери та знімаючи риски.

1. Над сонним містом легкокрилим роєм літають красні мрії, давні сни.

2. Летів журавлик на крихких крилятах над прірвою розбурханої вулиці.

3. Цілу ніч сміється дощ, і асфальт став темно-сірий.

4. Гасне остання зірка у небесах бездонних.

5. Лимонний вітер задмухав понаддніпровий вечір.

6. Мій улюблений колір — жовтогарячий, він безстрашний і безжурний.

7. Ніч прислухається до порожніх вулиць і німих тротуарів.

 

Позначте у словах орфограми. Поясніть написання слів орфографічними правилами.

Понаддніпровий — подвоєння букв на позначення приголосних звуків маємо, якщо збігаються однакові приголосні префікса та кореня прикметників чи іменників.

Сонним, бездонних, лимонний — подвоєння букв на позначення приголосних звуків маємо, якщо збігаються однакові приголосні кореня або основи і суфіксів прикметників чи іменників.

Остання — м’які приголосні д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч подовжуються (на письмі їх позначаємо двома буквами), коли вони вжиті після голосного.

Легкокрилим — разом пишемо складні прикметники зі сполучними голосними о, е, утворені з іменника та узгодженого з ним прикметника (легкі крила); темно-сірий — пишемо через дефіс складні прикметники, основи яких означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі, але: жовтогарячий, червоногаря́чий (окремі кольори).

Літають, летів, колір (кольори), ніч (ночі), мій (моє) — під час словозміни звуки о, е у відкритих складах чергуються з і в закритих складах.

Порожніх — звуки о, е у відкритих складах не чергуються з і у групах із повноголоссям -оро-, -оло-.

Крихких, крилятах — ненаголошені е та и передаємо тими самими буквами, що й під наголосом (кришиться, крила).

Прислухається — префікс при- пишемо переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, та в похідних від них словах; прірвою — префікс прі- вживаємо тільки в словах прізвисько, прізвище, прірва.

Розбурханої, бездонних, безстрашний, безжурний — у префіксах без-, роз-, через- кінцевий дзвінкий приголосний перед наступним глухим не змінюємо.

Літають, прислухається, вулиць — м’який знак пишемо після букв д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу.

Асфальт — м’який знак пишемо у словах іншомовного походження у низці слів після л перед приголосним та в кінці деяких слів за традицією або відповідно до вимови.

 

Поясніть ужиті в реченнях розділові знаки.

Перше речення — кому ставимо при однорідних членах речення (додатках), не з’єднаних сполучником.

Третє речення — кому ставимо між частинами безсполучникового складного речення.

Шосте речення — тире ставимо між підметом і присудком; кому ставимо між частинами безсполучникового складного речення; кому не ставимо при однорідних членах речення (присудках), з’єднаних єднальним сполучником.

Сьоме речення — кому не ставимо при однорідних членах речення (додатках: вулиць і тротуарів), з’єднаних єднальним сполучником.

 

В останньому реченні підкресліть усі члени речення. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

7. Ніч (іменник) прислухається (дієслово) до (прийменник) порожніх (прикметник) вулиць (іменник) і (сполучник) німих (прикметник) тротуарів (іменник).

Повідомити про помилку