§ 56. Етнічний склад населення України

1. Які існують регіональні особливості розселення українців?

У всіх регіонах України, крім Криму, більшість населення становлять українці (мал. 207). Найвища їх частка (близько 90 % і більше) в населенні західних, північних і центральних областей. Лише в Закарпатській, Чернівецькій, Дніпропетровській областях і м. Києві цей відсоток понижується. Ще нижчий він у східних і південних областях (крім Миколаївської і Херсонської), а найнижчий - в АР Крим (менш ніж 25 %). Натомість на сході й півдні країни зростає частка росіян, які у Криму є переважаючим етносом, а в більшості областей - другим за чисельністю. Лише в етнічному складі двох західних областей росіяни поступаються представникам інших народів: у Закарпатській - угорцям і румунам, у Чернівецькій - румунам і молдованам.

 

2. Що називають етнографічною групою? Які етнографічні групи українців зберегли свою самобутню культуру до наших днів?

Етнографічні групи українців. Під етнографічною групою або субетносами розуміють певну групу людей, що належить до конкретного етносу. Вона зберігає традиційні елементи побутової культури, діалектні відмінності в мові і складає історико-культурну спільність.

 

3. Які національні та етнічні меншини мешкають в Україні?

У національному складі населення України переважають українці. Їхня чисельність становить 37 млн.699 тис. 546 осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За даними останнього перепису населення (2001 р.), національні (етнічні) меншини в Україні становили 10 млн 757 тис. 456 чол., або 22.2 % від усіх жителів. В Україні живуть представники понад 100 націй. Найчисельнішими з них є росіяни, євреї, білоруси, молдовани, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, татари, вірмени, роми та ін.
Кожна з інших етнічних меншин становить менше 1 % від загальної кількості населення, серед них виділяються білоруси (0,6 %), молдовани (0,5 %), кримські татари (0,5 %), болгари (0,4 %), угорці (0,3 %), румуни (0,3 %), поляки (0,3 %), євреї (0,2 %), вірмени (0,2 %), греки (0,2 %), роми (0,1 %), грузини (0,1 %), гагаузи (0,1 %) та ін.

 

4. Представники яких етносів проживають в Україні найбільш компактно?

В Україні розселення етносів має виразну регіональну визначеність. Центральна й Північно-Західна Україна є історично основними регіонами розселення українського етносу, який найменше «розбавлений» іншими етносами. Найбільша частка українців у населенні Тернопільської (96,8 %) та Волинської (94,6 %) областей, найнижча — в АР Крим (25,8 %), Луганській (51,9 %), Донецькій (50,9 %), Одеській (54,6 %) областях.

Українці є так званим титульним етносом, від назви якого формується назва держави. Частка українців становила на момент перепису майже 78 %, це понад 37,5 млн осіб.

 

5. Ознайомтесь зі статтями 10-12 Конституції України (1996 р.). Які права гарантовані нею для народів, які проживають в Україні?

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.

§ 52. Розміщення населення на земній кулі та в Україні§ 53. Класифікаця міст. Урбанізація§ 54. Вплив урбанізації на розселення населення§ 55. Етноси і нації§ 56. Етнічний склад населення України§ 57. Релігійний склад населення світу та України§ 58. Зайнятість населення

Зворотній зв’язок