Тема 26. Стабільність екосистем. Збереження біосфери

1. Доповніть речення та дайте визначення.
Штучні екосистеми створюються людиною й використовуються для господарських цілей.
Біосфера — це природна, глобальна планетарна екосистема, заселена живими організмами.

2. Позначте одну правильну відповідь.
1. Біокосною речовиною біосфери є:
А ґрунт
2. Територія, на якій охороняються певні види тварин і рослин і допускається обмежена господарська діяльність,— це:
Б заказник
3. Взаємодія між вербою та омелою, яка живе на ній, є прикладом:
В паразитизму

3. Установіть відповідність між назвами компонентів біосфери та їхніми прикладами.
1 Біогенна речовина — В Кисень атмосфери, крейда, торф
2 Біокосна речовина — Б Мул, грунт, повітря
3 Косна речовина — А Граніт, базальт, кімберліт
4 Жива речовина — Д Водорості, бактерії, гриби

4. Поставте позначки «+» у відповідних графах таблиці.

Вид екосистеми Риф Пасовище Болото Ферма молюсків Степ
1. Штучна       +  
2. Природна + + +   +
3. Морська +        
4. Прісноводна     +    
5. Наземна   +     +

5. Доповніть перелік заходів щодо охорони лелеки чорного на території України.
1. Внесення виду до Червоної книги України.
2. Дослідження особливостей біології та екології виду.
3. Створення заповідних та заказних територій
4. Охорона та контроль потомства виду.

6. Укажіть ознаки процесу, зображеного на малюнку. Виберіть по одному варіанту відповідей із кожного стовпчика.
А 1-2-2
Б 2-1-1

7. На прикладі взаємодії людини з іншими видами живих організмів поясніть особливості таких типів взаємодії, як мутуалізм, паразитизм, коменсалізм і конкуренція.
Людина конкурує зі шкідниками за харчові ресурси; міські ластівки або горобці хатні використовують оселі для гніздування (коменсалізм); паразити людини (воші, аскариди тощо), використовуючи ресурси людини, завдають шкоди організму.

Повідомити про помилку