Тема 7. Органели клітин

1. Доповніть речення та дайте визначення.
Органели — це структури у складі живих організмів, які мають характерну будову й виконують певні функції. 
Органели клітини поділяються на три великі групи: двомембранні, одномембранні, немембранні.

 

2. Позначте ТРИ правильні відповіді.
1. Одномембранними органелами є:
А лізосома
Б комплекс Гольджі
Г вакуоль
2. Немембраннимим органелами є:
А рибосома
В цитоскелет
Г війка
3. Містять кільцеву молекулу ДНК:
А хромопласт
В мітохондрія
Г хлоропласт

 

3. Напишіть, про яку з органел ідеться в кожному твердженні.
А Є місцем утворення рибосом Ядерце
Б Містить тилакоїди Пластиди
В Синтезує білки Рибосоми
Г Містить кристи Мітохондрії
Д Упаковує синтезовані продукти у гранули Комплекс (апарат) Гольджі
Е Здійснює синтез ліпідів і деяких полісахаридів Ендоплазматична сітка

 

4. Підпишіть малюнок. Напишіть назви структур, позначених на ньому цифрами. Додайте іще два позначення і напишіть їхні назви.

Будова еукаріотичної клітини

1 — Мітохондрії
2 — Ядро
3 — Ядерце
4 — Ендоплазматична сітка
5 — Цитоплазма
6 — Лізосоми

 

5. Порівняйте органели між собою за особливостями їхньої будови, заповнивши відповідні графи таблиці. Укажіть функції, які ці органели виконують.

Спільні риси будови Відмінні риси будови Функції
Вкриті однією мембраною, яка відокремлює їхній вміст від клітинного середовища. Вакуоля
Має вигляд порожнин, обмежених мембраною и заповнених рідиною
відповідають за травлення їжі, накопичують продукти життєдіяльності, підтриманні тургорного тиску
Ендоплазматична сітка
Складається із системи дрібних вакуолей і канальців
здійснює синтез ліпідів і деяких полісахаридів, білків. Бере участь у транспорті білків у клітині
Комплекс Гольджі
Утворений системою діктіосом у вигляді стовпчиків із мембранних мішечків
відповідає за модифікацію білків, упаковування синтезованих продуктів у гранули, синтез деяких полісахаридів
Лізосома
Має вигляд пухирця, який оточений одинарною мембраною
Беруть участь у роботі травних вакуолей. Руйнують старі клітинні структури

 

6. Ознайомтеся зі списком структур клітини, визначте, у яких органелах вони трапляються, і запишіть номер цих структур у відповідні рядки.

Ядро 2, 5, 7, 8
Мітохондрія 1, 2, 3, 4, 5
Хлоропласт 1, 2, 3, 5, 6.

 

7. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обгрунтуйте свій вибір: ендоплазматична сітка, хлоропласт, синтез ДНК, синтез білків, синтез вуглеводів.

Зайвим є термін синтез ДНК, тому що ДНК знаходиться в ядрі клітини, а синтез білка відбувається в цитоплазмі.

 

8. У деяких одноклітинних організмів є скоротливі вакуолі, а інші їх не мають, хоча можуть бути близькими родичами видів з такими вакуолями. З чим може бути пов'язана така відмінність у будові клітин?

Скоротлива вакуоля — здійснює виведення продуктів метаболізму та надлишків рідини з.цитоплазми. Скоротливі вакуолі поширені в першу чергу серед прісноводних у цитоплазмі яких концентрація солей вища, ніж у навколишньому середовищі, тому, в клітину через пелікулу проникає вода. Надлишок її виділяє скоротлива вакуоля. Вона відсутня у морських видів, оскільки концентрація солей навколо їх більша, і надходження води у клітини не відбувається.

Повідомити про помилку