Варіант 10

1. Віночок квітки — це сукупність
Б лише пелюсток

2. Укажіть тварину, яка має три пари грудних ходильних кінцівок.
А хрущ травневий

3. Укажіть елемент будови нервової клітини.
В аксон

4. В організмі людини кров у велике коло кровообігу надходить з
А лівого шлуночка

5. Укажіть групу організмів, до яких належать дріжджі.
В гриби

6. Укажіть антропогенний екологічний фактор.
Г надходження в атмосферу CO2 внаслідок роботи підприємств

7. Завдяки застосуванню біотехнологічних процесів людина отримує
А антибіотики

8. Укажіть тип хімічного зв’язку, який утворюється між комплементарними нуклеотидами двох ланцюгів ДНК.
А водневий

9. Укажіть речовини, які входять до складу біологічних мембран.
В білки

10. Укажіть речовини, унаслідок розщеплення яких вивільняється найбільша кількість енергії.
Б жири

11. Укажіть клітину, яка утворюється внаслідок мейозу.
А яйцеклітина

12. Укажіть генотип, що містить лише домінантні алелі генів.
Г AABB

13. Дослідники установили, що псування харчових продуктів спричинили мікроскопічні еукаріотичні організми. Виявлено, що до складу клітинних оболонок (стінок) входить хітин, клітини містять вакуолі, але позбавлені хлоропластів. Укажіть, до якої групи організмів вони належать.
Г гриби

14. Доросла тварина має сегментоване тіло, на кожному сегменті з черевного боку закладена пара кінцівок, кровоносна система замкнена. До якої групи організмів вона належить?
Б кільчасті черви

15. Двоє школярів висловилися з приводу будови серця. Перший сказав, що м'язовий шар правого шлуночка, ніж лівого. Другий припустив, що усередині великих артерій є кишенькові клапани. Хто з них має рацію?
А лише перший

16. Укажіть місце розташування центральної частини парасимпатичної вегетативної нервової системи.
А у крижовому відділі спинного мозку

17. Фрагмент молекули ДНК кодує 5 амінокислот поспіль. Скільки нуклеотидів входить до складу цієї ділянки?
А 15

18. Ознаку кодує ген, розташований у Y-хромосомі. Як успадковується ця ознака?
В передається від батька лише синам

19. Результатом екологічного видоутворення можуть бути
Б два види шишкарів, які живляться насінням різних рослин в одному лісі

20. Першою ланкою ланцюга живлення у наземній екосистемі є
Г рослини

21. Укажіть природоохоронний об’єкт, який створено з метою збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери та здайснення моніторингу.
В біосферний заповідник

22. Селекціонери з метою досягнення якомога кращих результатів використовують «чисті лінії» організмів. Яке явище спостерігається в результаті схрещування двох різних чистих ліній одного виду?
В гетерозис

23. Проаналізуйте твердження щодо позначень на рисунку складових рослинної клітини та укажіть правильні. І — цифрою 1 позначено вакуолю; II — цифрою 2 позначено клітинну стінку; III — цифрою 3 позначено ядро.
А лише І і ІІІ

24. Проаналізуйте твердження стосовно сарани й укажіть правильні. І — розвиток з повним перетворенням; II — личинка та доросла особина мають однакову кормову базу; III — завдає великої шкоди сільськогосподарським угіддям.
Б лише ІІ і ІІІ

25. Проаналізуйте твердження щодо позначень на рисунку складових зуба та вкажіть правильні. І — цифрою 1 позначено дентин; II — цифрою 2 позначено емаль; III — цифрою 3 позначено шийку зуба.
Г І, II, III

26. Установіть відповідність між елементом будови еукаріотичної клітини (1-4) та процесами (А-Д), що відбуваються з його участю.
1 лізосома — Б розщеплення макромолекул за допомогою ферментів
2 мітохондрія — Д синтез АТФ
3 ядро — А утворення субодиниць рибосом
4 клітинний центр — В утворення веретена поділу

27. Визначте послідовність організмів у ланцюзі живлення морської екосистеми.
Б креветки
Г скумбрія
В пінгвін
А морський лев

Повідомити про помилку