Варіант 2

Перша частина

1. Укажіть медоносну рослину.
В гречка

2. Укажіть тварину, організм якої складається з двох шарів клітин.
В гідра прісноводна

3. Укажіть кістку, що входить до складу пояса верхніх кінцівок.
А ключиця

4. Укажіть ендокринну залозу, розташовану в головному мозку
В епіфіз

5. Укажіть рівень організації живого, на якому проявляється колообіг речовин у природі.
Г екосистемний

6. Укажіть речовину яка є біополімером
А білок

7. Укажіть органели, які містить рослинна клітина, на відміну від тваринної.
В пластиди

8. Як називають процеси поглинання клітиною речовин та засвоєння їх для задоволення власних потреб?
А травлення

9. Яка молекула є матрицею, що забезпечує синтез поліпептидного ланцюга безпосередньо на рибосомі?
Г мРНК

10. Яку частку гамет з домінантним геном утворюють гетерозиготи?
Б 50 %

11. Рушійною силою еволюції за Ч. Дарвіном є
А природний добір

12. Укажіть тип екосистеми, у якій переважають посухостійкі роглини
Г пустельна

Друга частина

13. Учні порівнювали рослини різних угруповань і запропонували кілька суджень. Правильним є судження, що серед
А рослин боліт переважають мохоподібні

14. Вивчаючи кровоносну систему птахів, школярі дійшли висновку, що від кровоносної системи риб її відрізняє
А наявність двох кіл кровообігу

15. Лікар-офтальмолог під час обстеження виявив, що в пацієнта зображення фокусується позаду сітківки. Укажіть це порушення зору.
Г далекозорість

16. Прочитайте текст: «Запам’ятовування запахів — це функція (1) пам'яті, а стереотипне відтворення рухів під час танцю — прояв (2) пам’яті». Замість цифр потрібно вписати слова, наведені у рядку. Укажіть правильний варіант.
Г 1 — образної, 2 — рухової

17. До складу ланцюга живлення входять
Б продуценти та консументи

18. Укажіть вітамін, який може синтезуватися в організмі людини.
В D

19. Вивчаючи будову прокаріотичної клітини, один учень висловив упевненість у тому, що вона не містить органел, крім рибосом; другий учень сповістив, що спадкова інформація зберігається у кільцевій молекулі ДНК. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію

20. Учні вивчали мейоз та висловили судження. Перший учень сказав, що результатом мейозу є утворення чотирьох гаплоїдних клітин з однієї диплоїдної. Другий учень зауважив, що внаслідок мейозу у тварин утворюються гамети. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію

21. Молекула ДНК, на відміну від молекул РНК, містить нуклеотид
Б тимін

22. Рецесивну ознаку (хворобу), ген якої зчеплений з з Х-хромосомою, успадковують
В сини від матері

Третя частина

23. Проаналізуйте твердження стосовно рослини, зображеної на рисунку, й укажіть правильні.
І — цю рослину занесено до Червоної книги України;
ІІ — ця рослина зростає в степах;
ІІ — квітки цієї рослини зібрані в суцвіття китиця.

А лише І і ІІІ

24. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні.
І — розмножується, відкладаючи яйця; II — має трикамерне серце; III — розвивається з метаморфозом.

А лише І і II

25. Проаналізуйте твердження стосовно функцій органів травної системи і вкажіть правильні. І — в органах, позначених цифрами 1 та 4,— кисле середовище; II — в органі, позначеному цифрою 2, відбувається первинне розщеплення білків; III — у відділ, позначений цифрою 3, надходить жовч.
В лише II і III

26. Установіть відповідність між поняттям (1-4) та його визначенням (А-Д)
1 популяційні хвилі — В коливання чисельності популяцій
2 мутації — Д поява нових алелів генів у межах однієї популяції
3 дрейф генів — А випадкові зміни частоти зустрічальності алелів
4 природний добір — Б вибіркове вимирання менш пристосованих особин

27. Визначте послідовність організмів за їх потребою у воді, починаючи з найбільш залежних від води.
1 — В водні
2 — Б гідрофільні
3 — А мезофільні
4 — Г ксерофільні

Повідомити про помилку