Варіант 3

1. Укажіть орган, який закріплює рослину в ґрунті і всмоктує воду.
Б корінь

2. Укажіть тварину з радіальною симетрією тіла.
Г медуза

3. Укажіть формені елементи крові, які забезпечують її зсідання.
А тромбоцити

4. Укажіть кістку, яка входить до складу черепа.
А скронева

5. Виберіть метод багаторічного спостереження за станом біологічних об’єктів.
Б моніторинг

6. Гемоглобін та актин належать до групи.
В білків

7. Укажіть органелу клітини, у якій відбувається фотосинтез.
В хлоропласт

8. Укажіть процес енергетичного обміну.
В гліколіз

9. Укажіть процес, який забезпечує сталість хромосомного набору під час статевого розмноження.
Б мейоз

10. Укажіть властивість організмів зберігати і передавати з покоління в покоління ознаки.
А спадковість

11. Одиницею еволюційного процесу Ч. Дарвін вважав
Б особину

12. Укажіть біотичний екологічний фактор.
Б взаємодія між особинами у популяції

13. Укажіть характерну ознаку водоростей.
Г не почленовані на органи

14. Укажіть групу, до якої належать тварини з такими ознаками: тіло вкрите хітинвоою кутикулою та поділене на поділи — голова, груди, черевце.
А членистоногі

15. Укажіть наслідок нестачі вітаміну С в організмі людини.
Г зниження опірності до інфекцій

16. Укажіть тканину, яка утворює альвеоли легень.
А одношаровий епітелій

17. Який полісахарид входить до складу клітинної оболонки (стінки) грибів?
Г хітин

18. Укажіть структуру еукаріотичної клітини, яка регулює її розмноження, ріст і розвиток.
В ядро

19. Фрагмент ланцюга молекули ДНК має таку послідовність нуклеотдадів: ЦЦГ АГТ АЦА. Укажіть послідовність нуклеотидів молекули мРНК, що утворюється внаслідок транскрипції наведеного фрагмента молекули ДНК.
В ГГЦ УЦА УГУ

20. Укажіть органелу, яка є в прокаріотичній клітині.
Б рибосома

21. Яка послідовність організмів правильно відображає передавання енергії в ланцюзі живлення?
А кукурудза — довгоносик — жайворонок — орел

22. Укажіть метод селекції, за якого для отримання нових високопродуктивних форм рослин і тварин здійснюють схрещування між особинами, які належать до різних видів і навіть родів.
В віддалена гібридизація

23. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, і вкажіть правильні. І — усі зображені об’єкти є насінними рослинами; ІІ — об’єкти, позначені цифрами 1 і 2, — спорові рослини, які для запліднення потребують вологи; ІІІ — рослина, позначен цифрою 4, належить до покритонасінних.
В лише ІІ і ІІІ

24. Проаналізуйте твердження щодо біологічних особливостей тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні. І — тварина належить до кільчастих червів; II — живиться опалим листям; III — має кровоносну систему замкненого типу.
Г І, II, III

25. Проаналізуйте твердження стосовно зображеного на рисунку органа людини та вкажіть правильні. І — цифри 1 і 2 позначають шлуночки; II — цифра 4 позначає, лівий шлуночок; III — між камерами, що позначені цифрами 2 та 4, розміщений двустулковий клапан.
В лише II, III

26. Установіть відповідність між органелами (1—4) та функціями, які вони виконують у клітині (А—Д):
1 комплекс Гольджі — Б утворення лізосом;
2 лізосоми — Д внутрішньоклітинне травлення;
3 мітохондрії — В синтез АТФ;
4 гладенька ендоплазматична сітка —  Г синтез вуглеводів і ліпідів.

27. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка.
А на модекулі ДНК снитезується молекула мРНК
Б до транспортних РНК приєднуються амінокислоти
В кодони інформаційної РНК взаємодіють з антикодонами тРНК
Г утворення поліпептидного ланцюга

Повідомити про помилку