Варіант 5

1. Укажіть рослини, викопні форми яких, на думку вчених, утворили поклади кам’яного вугілля.
А папоротеподібні

2. Укажіть тип нервової системи хордових тварин.
Г трубчаста

3. Укажіть орган травної системи людини.
В шлунок

4. Укажіть складові сечовидільної системи.
Г нирки

5. Укажіть речовину, розчинну у воді
А глюкоза

6. Укажіть сполуку, що слугує універсальним хімічним акумулятором енергії в клітинах.
В АТФ

7. Укажіть двомембранні органели рослинних клітин, які містять зелені пігменти.
Б хлоропласти

8. Як називають процес створення органічних сполук з неорганічних, що відбувається за рахунок енергії, яка звільнюється внаслідок окиснення неорганічних сполук?
Б хемосинтез

9. Укажіть етап біосинтезу білка, під час якого безпосередньо синтезується молекула білка.
А трансляція

10. Як називають здатність одного алеля пригнічувати прояв іншого?
Б домінування

11. Одиницею еволюційного процесу за сучасним еволюційним ученням є
В популяція

12. Автотрофні організми, які створюють органічні речовини з неорганічних, — це
А продуценти

13. Вивчаючи будову рослин, учні дійшли висновку про те, що квітка є органом
Б статевого розмноження у покритонасінних рослин.

14. Діти під час прогулянки в лісі побачили на стежці тварину, що мала дві пари кінцівок з пальцями та голу шкіру, вкриту слизом. Укажіть клас, до якого належить ця тварина.
А Амфібії

15. Проаналізуйте твердження стосовно вегетативної нервової системи та вкажіть правильні. І — регулює функції залоз; II — забезпечує аналіз інформації від органів чуттів.
А лише І.

16. Учні вивчали процес сечоутворення в нормі та висловили судження. Перший учень сказав, що глюкоза фільтрується в первинну сечу. Другий учень зауважив, що білки в результаті реабсорбції повертаються в кров. Хто з них має рацію?
А лише перший

17. Проаналізуйте твердження стосовно цитоплазми рослинної клітини та вкажіть правильні. І — перебуває в постійному русі; II — містить органели.
В обидва правильні

18. Яка структура білка підтримується лише ковалентними зв’язками?
А первинна

19. Укажіть організми, які належать до хемотрофів.
Г залізобактерії

20. Учні вивчали біосинтез білка та висловили судження. Перший учень сказав, що в ядрі відбувається процес транскрипції. Другий учень зауважив, що процес трансляції забезпечує синтез поліпептидного ланцюга. Хто з них має рацію.
В обидва мають рацію

21. Ген, що обумовлює сірий колір шерсті у кролів, повністю домінує над геном, що обумовлює чорний колір. Який відсоток кролів у F1 при схрещуванні AA × aa буде сірого кольору?
А 100%

22. Чим відрізняється агроценоз від біоценозу?
В незначною видовою різноманітністю

23. Проаналізуйте твердження стосовно зображеної на рисунку рослини. Чи є з-поміж них правильні? І — належить до голонасінних рослин; ІІ — характеризується наявністю насіння й насінного зачатка, відсутністю плодолистків і плодів; III — запліднення залежить від наявності води.
А лише І, ІІ

24. Проаналізуйте твердження щодо біологічних особливостей тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні. І — тіло вкрите хітиновою кутикулою; II — на пересування стрибками вказує будова кінцівок; III — тварина розвивається з повним перетворенням.
А лише І, II

25. Проаналізуйте твердження про відділи головного мозку людини, і вкажіть правильні. І — у відділі, позначеному цифрою 1, поверхня утворена сірою речовиною; ІІ — цифрою 2 позначено проміжний мозок; цифрою 3 — середній мозок; III — відділ, позначений цифрою 4, відповідає за координацію рухів
Г І, II, III

26. Установіть відповідність між назвою білка (1-4) та його функцією (А-Д).
1 кератин — В структурна
2 пепсин — Д каталітична
3 актин — А рухова
4 гемоглобін — Г транспортна

27. Установіть послідовність процесів, що відбуваються під час мітотичного поділу клітини.
В центріолі розходяться до полюсів клітини
Б ядерна оболонка розпадається
А конденсовані хромосоми утворюють метафазну пластинку
Г дочірні хромосоми розходяться до полюсів клітини

Повідомити про помилку