Варіант 7

1. Укажіть відділ рослин, до якого належать ялина та модрина.
Г Голонасінні

2. Укажіть безхребетну тварину, що має замкнену кровоносну систему.
А дощовий черв’як

3. Які рецептори є в складі шкіри?
Г дотикові

4. Укажіть формені елементи крові, що забезпечують транспорт кисню та частково вуглекислого газу.
Г еритроцити

5. Укажіть гідрофобну речовину.
Г целюлоза

6. Укажіть місце розташування ДНК в еукаріотичній клітині.
Г ядра

7. Внутрішнє середовище клітини, в якому містяться органели та включення, — це
Б цитоплазма

8. Укажіть процес створення органічних сполук з неорганічних, який супроводжується перетворенням світлової енергії в енергію хімічних зв’язків.
Г фотосинтез

9. Укажіть процес, що забезпечує точність передачі спадкової інформації від материнських клітин дочірнім протягом послідовних клітинних циклів.
Б мітоз

10. Укажіть властивість організмів набувати нових ознак у межах одного виду.
Б мінливість

11. Укажіть автора першої теорії еволюції живої природи.
В Ж.-Б. Ламарк

12. Укажіть абіотичний фактор.
А атмосферний тиск

13. Учні сформулювали кілька суджень з приводу подібності грибів до тварин. Укажіть правильне судження.
В виділяють сечовину в процесі обміну речовин
А накопичують крохмаль як резервну речовину

14. Укажіть комаху, яка живиться тваринною їжею.
Г воша людська

15. Проаналізуйте твердження стосовно опорно-рухової системи та вкажіть правильні. І — кістки ростуть у товщину завдяки поділу клітин внутрішнього шару окістя; II суглоб — це напіврухоме з’єднання кісток.
А лише І

16. Укажіть судину організму людини, до якої надходить кров з лівого шлуночка серця під час систоли.
Г аорта

17. Для прокаріотичної клітини характерна наявність
В плазматичної мембрани

18. Укажіть хімічний елемент, необхідний для вироблення гормону тироксину.
Г Йод

19. Укажіть кінцеві продукти повного окиснення вуглеводів.
В вуглекислий газ і вода

20. Яке спадкове захворювання людини спричинюється геномною мутацією?
Г хвороба Дауна

21. Ген, що обумовлює сірий колір шерсті у кролів, повністю домінує над геном, що обумовлює чорний колір. Який відсоток кролів у F1 при схрещуванні AA × aa буде сірого кольору?
А 100%

22. Природний добір як рушійна сила еволюції за Ч. Дарвіном, проявляється у 
Г переважаючому виживанні та розмноженні найбільш пристосованих до умов існування організмів певного виду

23. Проаналізуйте твердження щодо структури рослинного організму, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні. І — цифрою 1 позначено шар, який містить судини; II — цифрою 2 позначено шар, який містить ситоподібні трубки; III — цифрою 3 позначено шар, що захищає клітини стебла від несприятливих умов зовнішнього середовища.
Б лише І, III

24. Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правильні. І — покривами є хітинова кутикула; II — кінцівки мають членисту будову; III — у цієї тварини замкнена кровоносна система.
А лише І, II

25. Проаналізуйте твердження стосовно зображеної системи організму 4 людини та вкажіть правильні. 1 — у відділі, позначеному цифрою 1, вдихуване повітря очищується від пилу; II — цифрами 2 і 3 позначено повітроносні шляхи; III — цифрою 4 позначено орган, у якому відбувається газообмін.
Г І, II, III

26. Установіть відповідність між організмом (1-4) і функціональною групою (А-Д), до якої він належить.
1 щука — Г консумент III порядку
2 фітопланктон — А продуцент
3 карась — В консумент II порядку
4 дрібні ракоподібні — Б консумент І порядку

27. Установіть послідовність перебігу процесів енергетичного обміну в клітині.
Г розщеплення полісахаридів до моносахаридів
В усмоктування моносахаридів у кров
Б гліколіз
А цикл Кребса

Зворотній зв’язок