Варіант 1

1. Сутність неолітичної революції
Г перехід від привласнювального до відтворювального господарства

2. Князь, який був ініціатором скликання Любецького з’їзду
A Володимир Мономах

3. Пам’ятка давньоруської літератури, створена раніше від інших
A Остромирове євангеліє

4. Кочовики, напрямки походів яких на південно-західні землі Русі зображено на карті стрілками
A монголи

5. Прочитайте уривок з праці історика Самуїла Грондського й укажіть назву соціального стану, про який у ньому йдеться
Б козаки

6. Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.
Б Василь-Костянтин Острозький

7. Прочитайте уривок з «Опису України» Гійома Левассера де Боплана й укажіть поняття, про яке йдеться в наведеній цитаті.
A кріпацтво

8. Прочитайте уривок і вкажіть ім’я діяча, про якого йдеться в тексті.
Г Богдан Хмельницький

9. Подія, внаслідок якої відбулося підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату.
B згода Константинопольського Патріарха під тиском турецького уряду всупереч церковним канонам

10. Ім’я гетьмана, зображеного на гравюрі І. Мигури «серед своїх добрих справ»
БІван Мазепа

11. Назва зображеного на фото храму
Б  Покровська церква в Києві

12. Укажіть виділені на карті чорними цятками заклади, які в XIX ст. почали відігравати провідну роль у промисловості України
Г цукроварні

13. Прочитайте уривок і вкажіть місто, про яке йдеться в тексті.
Б Полтава

14. Що в Наддніпрянській Україні гальмувало розвиток капіталістичних відносин на селі після скасування кріпосного права?
A виплата селянами викупних платежів

15. Прочитайте визначення й укажіть поняття, що відповідає його змісту.
B партія

16. Назва зображеної на фото архітектурної споруди.
Г театр опери і балету в Одесі

17. Установіть відповідність між періодом стародавньої історії України та змінами, які відбулися в цей період у житті суспільства.
1 бронзовий вік — Г витіснення каменю штучним матеріалом, приручення коня
2 мезоліт — В винайдення водного транспорту, приручення перших тварин
3 неоліт — Д перехід до осілого способу життя, приручення більшості свійських тварин.
4 палеоліт — А використання перших знарядь праці, зародження мистецтва і релігії

18. Установіть відповідність.
1 Михайло Грушевський — Б голова НТШ з 1897 р., історик
2 Агатангел Кримський — А визначний філолог-сходознавець
3 Микола Лисенко — В композитор, громадський діяч
4 Іван Франко — Д письменник, засновник РУРП

19. Установіть послідовність правління князів.
А Володимир Великий
Г Ярослав Мудрий
Б Володимир Мономах
В Данило Галицький

20. Установіть послідовність подій.
В створення Революційної української партії
А перша російська революція
Г створення Товариства українських поступовців
Б «справа Бейліса»

21. Укажіть основні положення Гадяцького договору.
2 Велике князівство Руське входило до складу федеративної Речі Посполитої як самостійна держава, об’єднана з Польщею і Литвою лише спільно обраним королем
3 Велике князівство Руське мало власну судову та фінансову систему
6 обраний довічно і затверджений королем гетьман був головою виконавчої влади Великого князівства Руського

22. Укажіть українські організації, створені під час революції 1848-1849 рр. у Галичині.
1 «Галицько-руська матиця»
2 Головна руська рада
5 Собор руських учених

Зворотній зв’язок