Варіант 10

1. Назву якого народу пропущено в уривку з праці Геродота?
«Після здобуття Вавилона Дарій вирушив у похід на .......... Гробниці їхніх царів містяться в Геррах, до яких Борисфен ще судноплавний. У Геррах тіло ховали у просторій гробниці разом з дружиною, найближчими слугами, кіньми... Над гробницями насипали величезні кургани, — що знатніший був цар, то вищий курган»
Б скіфи

2. Чим закінчилася битва на р. Альті в 1019 р.?
Б перемогою Ярослава й утвердженням його на київському столі

3. Де було збудовано фортецю, зображену на фотографії?
Б Солдайї (Судак)

4. Укажіть цифри, якими позначено українські воєводства, що перебували в складі Королівств Польського наприкінці XV ст.
Г 1, 4, 5

5. Завершіть речення
Запроваджуючи в життя потужну освітню програму на українських землях, єзуїти прагнули
В розширити коло прихильників католицизму

6. Укажіть провідника та найвідоміше місце битви першого етапу козацького повстання 1637–1638 рр.
В Павло Бут (Павлюк), битва під с. Кумейками

7. У якому рядку назви битв розташовано в послідовності, у якій їх згадано в тексті?
Національно-визвольна війна українського народу тривала десять років. Унаслідок битви під 1) __ _ було укладено договір, згідно з яким Українська держава обіймала землі колишніх: Брацлавського, Київського та Чернігівського воєводств. Проте після битви під 2) ___ гетьман змушений був підписати Білоцерківський договір, що суттєво обмежував права Війська Запорізького. Лише внаслідок перемоги під 3) ...... незалежність козацької України було поновлено.
Г 1) Зборовом, 2) Берестечком, 3) Батогом

8. Якими були наслідки турецько-татарських походів в Україну 1677—1678 рр.?
А зруйнування гетьманської столиці, спустошення краю

9. У якому рядку всі слова стосуються правління І. Скоропадського?
А Решетилівські статті, царський резидент, Малоросійська колегія

10. Що спільного мають літописи «Самовидця», Г. Граб’янки, С. Величка?
В подано перебіг подій Національно-визвольної війни середини 17 ст.

11. Доповніть твердження
Про Коліївщину відомо, що повстання...
Г придушено російськими військами

12. Які вимоги висувала Головна руська рада під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії?
Б 1, 4
1 поділ Галичини на дві провінції — польську та українську з окремими адміністраціями
4 зрівняння в правах духовенства всіх віросповідань, дозвіл українцям обіймати державні посади, навчання в усіх навчальних закладах рідною мовою

13. Що з переліченого стосується особливостей економічного життя підавстрійської України в другій половині 19 ст.?
Б найрозвинутішою й технічно найбільш оснащеною галуззю було лісопильне виробництво

14. Доповніть твердження
Про Юрія Федьковича відомо, що він...
А буковийський будитель, засновник нової української літератури на Буковині

15. У яких містах розташовано наведені пам’ятки архітектури?
Б Київ, Львів

16. Хто був видавцем зображеної на ілюстрації єдиної щоденної україномовної громадсько-політичної газети в підросійській Україні (1906—1914)?
Б Є. Чикаленко

17. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками.

1 І. Котляревський Д автор першого твору нової української літератури, яким започатковано розвиток нової української літературної мови, а також перших
драматичних творів - п’єс «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник»
2 В. Каразин Г учений, винахідник, просвітник, громадський діяч, з ініціативи якого було засновано Харківський університет. Мав відкриття й винаходи у харчовій промисловості, метеорології та хімії
3 М. Максимович Б учений-енциклопедист, визнаний фахівець у царині історії, філології, етнографії, ботаніки. Упорядкував і видав три збірки народних пісень. Перший ректор Київського університету
4 П. Куліш А автор першого національного історичного роману «Чорна рада». Зажив слави першого професійного українського літературного критика й творця українського правопису, чимало правил якого діють і нині

18. Установіть відповідність між пам’ятками та їхніми творцями
1 В В. Тропінін
2 Д Т. Шевченко
3 Г В. Штернберг
4 А І. Мартос

19. Розставте події у хронологічній послідовності
1 Г подорож княгині Ольги до Царгорода
2 А Русько-візантійська війна. Облога Доростола
3 Б запровадження християнства як державної релігії
4 В призначення київським митрополитом Іларіона

20. Установіть хронологічну послідовність подій
1 В битва на Синіх Водах
2 А укладення Кревської унії
3 Г створення Кримського ханства
4 Б перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

21. Укажіть твердження, які стосуються князя Данила Романовича
2 здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся з ханом Батиєм
4 коронувався як король Русі вінцем, який надіслав Папа Римський
6 посадив намісником у Києві воєводу Дмитра, який керував залогою під час облоги міста монголами

22. Виберіть події, унаслідок яких заштриховані на карті землі опинилися в складі Російської імперії
1 Кючук-Кайнарджійський мирний договір 1774 р.
3 Ліквідація Кримського ханату 1783 р.
4 Ясський російсько-турецький мирний договір 1791 р.

Повідомити про помилку