Варіант 3

1. Яку із зображених пам’яток було знайдено на місці Мізинської стоянки?
В

2. Доповніть твердження
З Любецьким з’їздом князів, ініційованим Святополком Ізяславичем і Володимиром Мономахом, пов'язують...
В 3 схвалення принципу спадкового володіння уділами за різними гілками Рюриковичів
5 проголошення єднання князів перед загрозою половецьких нападів

3. У якому рядку всі слова стосуються Юрія І Львовича?
А титул короля Русі, Галицька митрополія, втрата Люблінської землі

4. У якому рядку всі словосполуки можуть бути застосовані для характеристики суспільно-політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського в 60—70-х роках 14 ст.?
В федерація земель-князівств, поширення руської віри, традиційний суспільно-політичний устрій

5. Життя запорізьких козаків у Січах-фортецях вирізнялося тим, що
Б січовиком можна було стати лише за умови визнання православ’я або добровільного навернення до нього

6. Доповніть твердження
Під час переговорів у Переяславі з королівським посольством на початку 1649 р. Б. Хмельницький засвідчив свої наміри у війні проти Речі Посполитої...
В створення незалежної від влади польського короля української держави

7. Доповніть твердження
Гадяцькі пункти 1658 р. були...
В угодою, яка повертала козацьку державу під скіпетр польського короля в оновленій федерації трьох держав

8. Якими цифрами позначено українські землі, які за «Вічним миром» закріплювалися за Росією?
Г

9. Доповніть твердження
Козаки Задунайської Січі...
Б за наказом султана брали участь у воєнних операціях турецької армії на Балканах

10. У якому твердженні йдеться про І. Григоровича-Барського?
Г збудував міський водогін з фонтаном «Феліціал» («Самсон»), Покровську церкву й церкву Миколи Набережного на Подолі в Києві

11. Доповніть твердження
Новоутворені Ізмаїльський, Акерманський, Хотинський повіти зі здебільшого українським населенням Бессарабської області опинились у складі Російської імперії внаслідок...
Б російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

12. Які міста поєднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні?
А Одесу та Балту

13. Які з тверджень стосуються В. Антоновича?
Б лідер та ідейний натхненник Київської громади протягом усього її існування, ініціатор переїзду М. Грушевського до Львова

14. Яких явищ, що визначали становище населення західноукраїнських земель у другій половині 19 ст., стосуються подані ілюстрації?
Б малоземелля, нерозвинена промисловість та демографічний вибух

15. У якому рядку всі слова стосуються «справи Бейліса»?
Г антисемітизм, чорносотенні організації, суд присяжних

16. Яка з картин належить пензлю С. Васильківського?
А

17. Установіть відповідність між назвами періодів давньої історії та їхніми стислими характеристиками

1 палеоліт Д формування людини сучасного типу, поява релігійних вірувань та
мистецтва
2 мезоліт А приручення собаки, поширення рибальства, винайдення лука й стріл
3 неоліт Г перехід до добування їжі шляхом вирощування рослин і одомашнення тварин
4 енеоліт Б поява знарядь праці з міді та каменю, зародження ковальської справи

18. Установіть відповідність між свідченнями сучасників та історичними діячами, про які йдеться.

1 «У нас у предках бояр не бувало, а він заводить нові порядки, а вольності
наші всі одходять»
Г І. Брюховецький
2 «У Криму його ім’я наводило такий страх, що орда щоденно пильнувала
та була готова до бою»
Д І. Сірко
3 «Академія вітала його як Мойсея, спасителя й визволителя народу від
польського рабства»
А Б. Хмельницький
4 «Хай іде до лихого, як з нами не хоче жити, а злякавшись, клобуком покриває голову» Б Ю. Хмельницький

19. Установіть хронологічну послідовність подій
В остаточна ліквідація Київського удільного князівства
Г визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії
Б перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
А поразка військ Великого князівства Московського у битві під Оршею

20. Установіть послідовність утворення політичних партій в Україні
Б Русько-українська радикальна партія (РУРП)
В Українська національно-демократична партія (УНДП)
Г Українська народна партія (УНП)
А Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

21. Що було характерним для української культури другої половини 16 ст.?
3 пожвавлення літературного процесу завдяки полеміці навколо ідеї унії церков
4 вплив європейського Відродження на містобудування та архітектуру в західноукраїнських землях
5 поява світського портретного живопису

22. Укажіть характерні риси розвитку економіки підросійської України в першій половині 19 ст.
1 збереження кріпосницьких відносин
4 істотна роль чумацького промислу в розширенні торгівлі та розвитку товарно-грошових відносин
6 зростання чисельності міського населення

Повідомити про помилку