Варіант 6

1. Які поняття застосуєте під час розповіді про зображені пам’ятки?
Б 1, 3, 6
1 царські кургани
3 звіриний стиль
6 скіфи-кочовики

2. До яких заходів, за свідченням літопису, вдалася Ольга, очоливши державу?
Б упорядкувала та внормувала збирання данини

3. Хто з князів був автором твору, фрагмент якого наведено?
«Тож, Бога ради, не лінуйтеся, я благаю вас. Усього ж паче - убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступайтеся самі, а не давайте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте і не повелівайте вбити його... Лінощі ж - усякому лихому мати: що людина вміє — те забуде, а чого ж не вміє - то того не вчиться».
В Володимир Мономах

4. Про наслідки якої події йдеться в твердженнях?
• князь домігся значної дипломатичної перемоги: виграв час для зміцнення оборони своїх земель та згуртування сил для відсічі монголам;
• отримав ханський ярлик на свої володіння;
• зберіг недоторканність західноруських земель, не впустивши туди ні монгольське військо, ні баскаків
В зустріч Данила Романовича з ханом Батиєм

5. Завершіть речення
Великий литовський князь Вітовт з метою посилити свою владу наприкінці 14 ст. ...
Б ліквідував найбільші українські удільні князівства

6. У якому рядку вказано керівників повстанських рухів 1595—1596 рр.?
А Григорій Лобода, Матвій Шаула, Северин Наливайко

7. Які твердження можуть бути застосовані для характеристики соціокультурної ситуації в українських землях у складі Речі Посполитої у другій половині 16 ст.?
Г 3, 5
3 збільшення кількості фільваркових господарств, що супроводжувалося закріпаченням селян
5 становлення козацької верстви як суспільного стану, її боротьба за свої права

8. Коли ухвалено договір з Польщею, відповідно до якого було встановлено позначені кордони Гетьманщини?
Б 1649 р.

9. Завершіть речення
Юрій Хмельницький 1660 р. підписав угоду з Польщею, яка ґрунтувалася на умовах...
В Гадяцького договору, за винятком статті про Велике князівство Руське

10. Про перехід на бік І. Мазепи запорізьких козаків відомо, що
А і Мазепа, і Петро І наполегливо прагнули перетягти запорожців на свій бік

11. У якому місті розташовано зображений палац, який споруджував К. Розумовський протягом 1799-1803 рр.?
В Батурин

12. Яке видання мало назву «Основа»?
Б перший український літературно-науковий щомісячний журнал, що виходив у Петербурзі

13. У якому рядку назви політичних партій розташовано в послідовності, у якій їх згадано в тексті?
У середині 70-х років у Галичині з’явилася молода інтелігенція, яка критично оцінювала діяльність народовців та москвофілів і прагнула надати українському рухові європейського
характеру. Так, в українському таборі виникла ще одна, радикальна течія. Незабаром вони створили першу політичну партію на українських землях: 1) ______ Після її розколу з неї виокремилося крило на чолі з М. Ганкевичем, Ю. Бачинським і С. Вітиком, яке 1899 р. оформилося в: 2 )_____ . За активної участі центристських кіл народовців і радикалів 1899 р. утворилася: 3 )_____ - наймасовіша і найвпливовіша партія в українському таборі.
Г 1) РУРП; 2) УСДП; 3) УНДП

14. Чим уславився І. Сікорський?
В створенням у 1913 р. найбільшого на той час у світі літака - «Іллі Муромця»

15. У якому рядку названо засновників РУПу?
Б Д. Антонович, Б. Камінський, Л. Мацієвич, М. Русов

16. Про кого йдеться у фрагменті із джерела?
«В Палаті панів промовляв в дні 28 червня 1910 р. та підніс свій авторитетний голос у справі українського університету. Він виказував, що утвореннє українського університету у Львові уважає справою конче важною і конечною. Се була перша промова Українця в Палаті панів...» (Кость Левицький)
Г Андрея Шептицького

17. Установіть відповідність між місцем розташування найвідоміших стоянок кам’яного віку в Україні та їхніми назвами
1 Б стоянка в Королевому
2 А стоянка в Киїк-Кобі
3 Г Кирилівська стоянка
4 Д Мізинська стоянка

18. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та подіями, які їх стосуються

1 І. Могильницький Г створення освітньої організації «Товариство галицьких греко-католицьких священиків»
2 Ю. Бачинський А видання публіцистичного твору «Україна irredenta»
3 В. Нагірний В заснування споживчого кооперативу «Народна торгівля»
А. Вахнянин Б створення у Львові культурно-освітнього товариства «Просвіта»

19. Установіть послідовність створення пам’яток Київської Русі
1 В Софійський собор у Києві
2 А Остромирове євангеліє
3 Г літопис «Повість минулих літ»
4 Б «Слово о полку Ігоревім»

20. Установіть хронологічну послідовність
1 В вихід перших трьох частин «Енеїди» І. Котляревського
2 Б заснування університету в Харкові
3 Г заснування університету в Києві
4 А утворення Кирило-Мефодіївського товариства

21. У яких твердженнях ідеться про причини остаточної ліквідації Запорізької Січі?
4 суперечність між існуванням автономного Запоріжжя та прагненням до уніфікації адміністративно-територіального устрою Російської імперії
5 втрата військово-стратегічного значення Січі після встановлення залежності Кримського ханату від Росії за умовами Кючук-Кайнарджійського договору
6 імперський уряд прагнув запобігти перетворенню Запоріжжя на центр визвольного руху українського народу проти російського володарювання

22. Укажіть членів «Руської трійці»
2 І. Вагилевич
3 Я. Головацький
6 М. Шашкевич

Зворотній зв’язок