Варіант 10

1. Віночок квітки — це сукупність
Б лише пелюсток

2. Укажіть тварину, яка має три пари грудних ходильних кінцівок.
А хрущ травневий

3. Укажіть клітини, що мають довгий та короткі відростки.
В нейрони

4. В організмі людини кров у велике коло кровообігу надходить з
А лівого шлуночка

5. Укажіть групу організмів, до яких належить збудник корости.
Б тварини

6. Укажіть біотичний фактор.
Г концентрація фітонцидів у повітрі

7. Завдяки застосуванню біотехнологічних процесів людина отримує
А антибіотики

8. Укажіть тип хімічного зв’язку, який утворюється між комплементарними нуклеотидами двох ланцюгів ДНК.
А водневий

9. Укажіть речовину, яка входить до складу клітинних оболонок (стінок) рослин.
В клітковина

10. Укажіть речовини, унаслідок розщеплення яких вивільняється найбільша кількість енергії.
Б жири

11. Укажіть клітину, яка утворюється внаслідок мейозу.
А яйцеклітина

12. Укажіть генотип, що містить лише домінантні алелі генів.
Г ААВВ

13. Дослідники установили, що псування харчових продуктів спричинили мікроскопічні еукаріотичні організми. Виявлено, що до складу клітинних оболонок (стінок) входить хітин, клітини містять вакуолі, але позбавлені хлоропластів. Укажіть, до якої групи організмів вони належать.
Г гриби

14. Тварина має тіло, що поділено на відділи; зовнішній скелет складається з 3 шарів: зовнішнього рогового, середнього порцелянового і внутрішнього перламутрового. Орган дихання — зябра. До якої групи організмів вона належить?
А двостулкові молюски

15. Двоє школярів висловилися з приводу будови серця. Перший сказав, що м’язовий шар правого шлуночка тонший, ніж лівого. Другий припустив, що всередині великих артерій є кишенькові клапани. Хто з них має рацію?
А лише перший

16. Укажіть місце розташування центральної частини парасимпатичної вегетативної нервової системи.
А у крижовому відділі спинного мозку

17. Фрагмент одного з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: ЦАТ — ТАТ — ГГТ — АГЦ — АТЦ. Укажіть послідовність нуклеотидів у молекулі мРНК, яка транскрибується на наведеній ДНК-матриці.
А ГУА - АУА - ЦЦА - УЦГ - УАГ

18. Ознаку кодує ген, розташований у Y-хромосомі. Як успадковується ця ознака?
В передається від батька лише синам

19. Результатом екологічного видоутворення можуть бути
Б два види шишкарів, які живляться насінням різних рослин в одному лісі

20. Першою ланкою ланцюга живлення в наземній екосистемі є
Г рослини

21. Укажіть природоохоронний об’єкт, який створено з метою збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери та здійснення моніторингу.
В біосферний заповідник

22. Селекціонери, щоб досягнути якомога кращих результатів, використовують «чисті лінії» організмів. Яке явище спостерігається в результаті схрещування двох різних чистих ліній одного виду?
В гетерозис

23. Проаналізуйте твердження щодо позначень на рисунку складових рослинної клітини та вкажіть
правильні. І — цифрою 1 позначено вакуолю; II — цифрою 2 позначено клітинну стінку; III — цифрою 3 позначено ядро.

А лише І і III

24. Проаналізуйте твердження стосовно сарани та вкажіть правильні.
І — розвиток з перетворенням; II — личинка та доросла особина мають однакову кормову базу; III — великої шкоди сільськогосподарським угіддям

Б лише II і III

25. Проаналізуйте твердження щодо позначень на рисунку складових зуба та вкажіть правильні.
І — цифрою 1 позначено дентин; II — цифрою 2 позначено емаль; III — цифрою 3 позначено шийку зуба.

Г І, II, III

26. Установіть відповідність між елементом будови еукаріотичної клітини (1-4) та процесами (А—Д), що відбуваються за його участю.
1 лізосома  — Б розщеплення макромолекул за допомогою ферментів
2 мітохондрія — Д синтез АТФ
3 ядро — А утворення субодиниць рибосом
4 клітинний центр — В утворення веретена поділу

27. Визначте послідовність організмів у ланцюзі живлення екосистеми дубового лісу.
Б дуб звичайний
Г дубовий пильщик
А строкатий дятел
В беркут

Зворотній зв’язок