Варіант 3

1. Укажіть рослину, яка утворює коренеплоди.
В морква

2. Укажіть тварину з радіальною симетрією тіла.
Г медуза

3. Укажіть формені елементи крові, які забезпечують її зсідання.
А тромбоцити

4. Укажіть м’яз, що бере участь у дихальних рухах.
Г діафрагма

5. Виберіть метод багаторічного спостереження за станом біологічних об’єктів.
Б моніторинг

6. Гемоглобін та актин належать до групи
В білків

7. Укажіть органелу клітини, у якій відбувається фотосинтез.
В хлоропласт

8. Укажіть процес енергетичного обміну.
В гліколіз

9. Укажіть процес, який забезпечує сталість хромосомного набору під час статевого розмноження.
Б мейоз

10. Укажіть властивість організмів зберігати й передавати з покоління в покоління ознаки.
А спадковість

11. Одиницею еволюційного процесу Ч. Дарвін вважав
Б особину

12. Укажіть біотичний екологічний фактор.
Б взаємодія між особинами в популяції

13. Досліджуючи біологічні особливості представників мохоподібних, школярі з’ясували, що
В рештки цих рослин сформували поклади торфу

14. Укажіть групу, до якої належить тварина з такими ознаками: тіло вкрите хітиновою кутикулою та поділене на відділи — голова, груди, черевце.
А членистоногі

15. Укажіть наслідок нестачі вітаміну D в організмі людини.
Б виведення Кальцію з кісток

16. Укажіть тканину, яка утворює альвеоли легень.
А одношаровий епітелій

17. Який полісахарид входить до складу клітинної оболонки (стінки) грибів?
Г хітин

18. Укажіть структури еукаріотичної клітини, що беруть участь в утворенні веретена поділу.
А мікротрубочки

19. Фрагмент ланцюга молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: ЦЦГ АГТ АЦА. Укажіть послідовність нуклеотидів молекули мРНК, що утворюється внаслідок транскрипції наведеного фрагмента молекули ДНК.
ВГГЦ УЦА УГУ

20. Укажіть органелу, яка є в прокаріотичній клітині.
Б рибосома

21. Яка послідовність організмів правильно відображає передавання енергії в ланцюзі живлення?
А кукурудза - довгоносик - жайворонок - орел

22. Укажіть метод селекції, за якого для отримання нових високопродуктивних форм рослин і тварин здійснюють схрещування між особинами, які належать до різних видів і навіть родів.
В віддалена гібридизація

23. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, і вкажіть правильні.
І — усі зображені об’єкти є насінними рослинами; II — об’єкти, позначені цифрами 1 і 2, — спорові рослини, які для запліднення потребують вологи; III — рослина, позначена цифрою 4, належить до покритонасінних.

В лише II, III

24. Проаналізуйте твердження щодо біологічних особливостей тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні.
І — тварина належить до кільчастих червів; II — живиться опалим листям; III — має кровоносну систему замкненого типу.

Г І, II, III

25. Проаналізуйте твердження стосовно зображеного на рисунку органа людини та вкажіть правильні.
І — цифри 1 і 2 позначають шлуночки; II - цифра 4 позначає лівий шлуночок; III — між камерами, що позначені цифрами 2 та 4, розміщено двостулковий клапан.

В лише II, III

26. Установіть відповідність між органелами (1—4) та функціями, які вони виконують у клітині (А—Д).
1 комплекс Гольджі — Б утворення лізосом
2 лізосоми — Д внутрішньоклітинне травлення
3 мітохондрії — В синтез АТФ
4 гладенька ендоплазматична сітка — Г синтез вуглеводів і ліпідів

27. Установіть послідовність етапів реалізації спадкової інформації у клітині.
Г синтез матричної РНК у ядрі
В вихід матричної РНК у цитоплазму
А приєднання матричної РНК до рибосоми
Б утворення поліпептидного ланцюга на рибосомі

Повідомити про помилку