Варіант 5

1. Укажіть рослини, викопні форми яких, на думку вчених, утворили поклади кам’яного вугілля.
А папоротеподібні

2. Укажіть похідні шкіри у ссавців.
Г волосся

3. Укажіть орган травної системи людини.
В шлунок

4. Укажіть складові сечовидільної системи.
Г нирки

5. Укажіть гідрофільну речовину.
А глюкоза

6. Укажіть сполуку, що слугує універсальним хімічним акумулятором енергії в клітинах.
В АТФ

7. Укажіть двомембранні органели рослинних клітин, які містять зелені пігменти.
Б хлоропласти

8. Як називають процес створення органічних сполук з неорганічних, що відбувається за рахунок енергії, яка звільнюється внаслідок окиснення неорганічних сполук?
Б хемосинтез

9. Укажіть органелу, без якої неможливий біосинтез білка.
А рибосома

10. Гомозиготним за певним геном називають організм, у генотипі якого є
В два однакові алелі цього гена

11. Одиницею еволюційного процесу, за сучасним еволюційним ученням, є
В популяція

12. Автотрофні організми, які створюють органічні речовини з неорганічних, — це
А продуценти

13. Вивчаючи будову рослин, учені дійшли висновку про те, що квітка є органом
Б статевого розмноження у покритонасінних рослин

14. Школярі під час екскурсії помітили в озері невеличких тварин, які не мали ніг, але в них були хвіст і зовнішні зябра, шкіра — гола, вкрита слизом. Учитель нагадав школярам, що це личинкові стадії розвитку однієї систематичної групи хребетних тварин. Укажіть її.
В Амфібії

15. Проаналізуйте твердження стосовно нервової системи та вкажіть правильні.
І - усі структури складаються лише з нейронів; II - виконує регуляторну функцію у взаємодії з ендокринною.

Б лише II

16. Учні вивчали процес сечоутворення в нормі та висловили судження. Перший учень сказав, що глюкоза фільтрується в первинну сечу. Другий учень зауважив, що білки в результаті реабсорбції повертаються в кров. Хто з них має рацію?
А лише перший

17. Проаналізуйте твердження стосовно цитоплазми рослинної клітини та вкажіть правильні.
І — перебуває в постійному русі; II — містить органели.

В обидва правильні

18. Укажіть групу органічних речовин, що утворюють подвійний шар біологічних мембран
Б ліпіди

19. Укажіть організми, які належать до хемотрофів.
Г залізобактерії

20. Учні вивчали біосинтез білка та висловили судження. Перший учень сказав, що в ядрі відбувається процес транскрипції. Другий учень зауважив, що процес трансляції забезпечує синтез поліпептидного ланцюга. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію

21. Ген, що обумовлює сірий колір шерсті у кролів, повністю домінує над геном, що обумовлює чорний колір. Який відсоток кролів у у результаті схрещування АА × аа буде сірого кольору?
А 100 %

22. Чим відрізняється агроценоз від біоценозу?
В незначною видовою різноманітністю

23. Проаналізуйте твердження стосовно зображеної на рисунку рослини. Чи є з-поміж них правильні?
І — належить до голонасінних рослин; II — характеризується наявністю насіння й насінного зачатка, відсутністю плодолистків і плодів; III — запліднення залежить від наявності води.

А лише І, II

24. Проаналізуйте твердження щодо біологічних особливостей тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні.
І — тіло вкрите хітиновою кутикулою; II — на пересування стрибками вказує будова кінцівок; III — тварина розвивається з повним перетворенням.

А лише І, II

25. Проаналізуйте твердження про відділи головного мозку людини та вкажіть правильні.
I - у відділі, позначеному цифрою 1, поверхня утворена сірою речовиною; II - цифрою 2 позначено проміжний мозок; цифрою 3 — середній мозок; III — відділ, позначений цифрою 4, відповідає за координацію рухів.

Г І, II, III

26. Установіть відповідність між назвою білка (1—4) та його функцією (А-Д).
1 кератин — В структурна
2 пепсин — Д каталітична
3 актин — А рухова
4 гемоглобін — Г транспортна

27. Установіть послідовність процесів, що відбуваються під час мітотичного поділу клітини.
В оболонки ядра та одномембранних органел розпадаються на мембранні пухирці
Б хромосоми розміщуються на екваторі клітини
А дочірні хромосоми розходяться до полюсів клітини
Г деспіралізуються хромосоми, формуються ядерця

Повідомити про помилку