Варіант 7

1. Укажіть рослину, у якої формуються соковиті плоди.
Г ожина

2. Укажіть безхребетну тварину, що має замкнену кровоносну систему.
А дощовий черв’як

3. Які рецептори є в складі шкіри?
Г дотикові

4. Укажіть формені елементи крові, що забезпечують транспорт кисню та частково вуглекислого газу.
Г еритроцити

5. Укажіть гідрофобну речовину.
Г целюлоза

6. Укажіть місце розташування ДНК в еукаріотичній клітині.
Г ядро

7. Кожна еукаріотична клітина містить цитоплазму, ядро, органели та відокремлена від навколишнього середовища
Б напівпроникною мембраною

8. Укажіть процес створення органічних сполук з неорганічних, який супроводжується перетворенням світлової енергії на енергію хімічних зв’язків.
Г фотосинтез

9. Укажіть процес, що забезпечує точність передачі спадкової інформації від материнських клітин дочірнім протягом послідовних клітинних циклів.
Б мітоз

10. Укажіть здатність організмів зберігати свої ознаки протягом усього життя і передавати їх потомству.
Б спадковість

11. Укажіть автора першої теорії еволюції живої природи.
В Ж.-Б. Ламарк

12. Укажіть абіотичний фактор.
А атмосферний тиск

13. Учні сформулювали кілька суджень з приводу подібності грибів до тварин. Укажіть правильне судження.
В виділяють сечовину в процесі обміну речовин

14. Укажіть комаху, яка живиться тваринною їжею.
Г воша людська

15. Проаналізуйте твердження стосовно опорно-рухової системи людини та вкажіть правильні.
І — кістки ростуть у товщину завдяки поділу клітин внутрішнього шару окістя; II — суглоб — це напіврухоме з’єднання кісток.

А лише І

16. Укажіть судину організму людини, до якої надходить кров з лівого шлуночка серця під час систоли.
Г аорта

17. Для прокаріотичної клітини характерна наявність
В рибосом

18. Укажіть хімічний елемент, без якого порушується механізм зсідання крові.
В Кальцій

19. Укажіть кінцеві продукти повного окиснення вуглеводів.
В вуглекислий газ і вода

20. Яке спадкове захворювання людини спричинюється геномною мутацією?
Г хвороба Дауна

21. Ген, що обумовлює сірий колір шерсті у кролів, повністю домінує над геном, що обумовлює чорний колір. Який відсоток кролів у F1 у результаті схрещування АА х Аа буде сірого кольору?
А 100 %

22. Природний добір як рушійна сила еволюції, за Ч. Дарвіном, проявляється у
Г переважаючому виживанні та розмноженні найбільш пристосованих до умов існування організмів певного виду

23. Проаналізуйте твердження щодо структури рослинного організму, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні.
І — цифрою 1 позначено шар, який містить судини;
II — цифрою 2 позначено шар, який містить ситоподібні трубки;
III — цифрою 3 позначено шар, що захищає клітини стебла від несприятливих умов зовнішнього середовища.

Б лише І, III

24. Проаналізуйте твердження стосовно тварин, зображених на рисунках, і виберіть правильні.
І — обидві тварини належать до ракоподібних; II — водне середовище життя; III — у них замкнена кровоносна система.

А лише І, II

25. Проаналізуйте твердження стосовно зображеної на рисунку системи організму людини та вкажіть правильні.
І — у відділі, позначеному цифрою 1, вдихуване повітря очищується від пилу; II — цифрами 2 і 3 позначено повітроносні шляхи; III — цифрою 4 позначено орган, у якому відбувається газообмін.

Г І, II, III

26. Установіть відповідність між організмом (1—4) і функціональною групою (А-Д), до якої він належить.
1 щука — Г консумент III порядку
2 фітопланктон — А продуцент
3 карась — В консумент II порядку
4 дрібні ракоподібні — Б консумент І порядку

27. Установіть послідовність перебігу процесів енергетичного обміну в клітині.
Г розщеплення полісахаридів до моносахаридів
В усмоктування моносахаридів у кров
Б гліколіз
А цикл Кребса

 

Повідомити про помилку