Варіант 14

1. У якому рядку всі слова стосуються історії давніх слов’ян?
Б союзи племен, анти, склавини, готська держава, гуни

2. Ім’я якого князя пропущено в схемі родоводу Ярославичів?
А Всеволод

3. Що з переліченого характеризує політичне життя Русі першої половини 11 ст.?
Г зміцнення монархічної влади династії Рюриковичів

4. Яку рукописну книжку прикрашає зображена книжкова мініатюра?
Б Остромирове євангеліє

5. Чим визначалося золотоординське панування на українських землях?
Б сплатою данини ординцям, яка супроводжувалася переписом населення

6. Від якої держави визнав васальну залежність у 1478 р. правитель держави, територію якої заштриховано на фрагменті карти?
В Османської імперії

7. Доповніть твердження
Про Пересопницьке євангеліє відомо, що ця книга...
А є перекладом літературною староукраїнською мовою

8. Унаслідок якої події було підписано Куруківську угоду?
Б польсько-козацького збройного конфлікту 1625 р.

9. На якому з портретів зображено історичного діяча, якому належить висловлювання?
«Коли Божою волею був я змушений узяти цей печальний уряд і держав його близько десяти років, ні в чому іншому був мій намір, а тільки в тому, щоб примножити вольності Запорізького Війська та вберегти безпеку й цілість Отчизни... Тому не тільки з християнами, але й з бусурманськими народами намагався поводитися прихильно та гідно, щоб Україну бачити в бажаному мирі».
Г;

10. Назву якої установи пропущено в уривкові з історичного джерела?
«Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там _____, у якій бути головним нашому генералу графу Рум’янцеву і з ним чотирьом великоросійським членам».
В Малоросійську колегію

11. Доповніть твердження
Про Тараса Шевченка відомо, що він...
А творець української національної ідеї, що через свої поетичні твори зробив її надбанням усього українського загалу

12. З діяльністю Перемишльського культурно-освітнього осередку священиків пов’язують...
Г першу хвилю українського національного відродження на Галичині

13. Яка з пам’яток свідчить про появу в Україні нового жанру образотворчого мистецтва в першій половині 19 ст.?
А;

14. Які причини спонукали російський царат скасувати кріпацтво?
Г 4, 5
4 поразка в Кримській війні, яка яскраво засвідчила відсталість держави в економічному та військовому плані
5 потреба розвитку селянського підприємництва, збільшення кількості робітників у промисловості

15. Вставте пропущене слово
У 1860-х роках у _____розпочалася промислова розробка нафтового родовища, яка досягла апогею на початку 20 ст.
Б Бориславі

16. Про брошуру, обкладинку якої зображено, відомо, що
В перший програмовий документ РУП

17. Установіть відповідність між місцем розташування руських князівств за доби роздробленості та їхніми назвами
1Б, 2В, 3А, 4Г;

18. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками
1Б, 2А, 3Д, 4В;

19. Розташуйте події у хронологічній послідовності
1 А князь Дмитро Вишневецький заснував першу січ-фортецю
2 Г Люблінський унійний сейм. Утворення Речі Посполитої
3 В утворення реєстрового козацтва
4 Б перше велике козацьке повстання

20. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Г заснування у Львові першого професійного українського театру
2 А створення у Львові культурно-освітнього товариства «Просвіта»
В створення літературного Товариства імені Шевченка у Львові
4 Б заснування Чернівецького університету

21. У яких твердженнях ідеться про Б. Хмельницького?
1 зваживши на зовнішньо- і внутрішньополітичну ситуацію кінця 1653 р., уклав українсько-московський договір
2 керував розбудовою козацької держави — Війська Запорізького, згодом зосередив у своїх руках законодавчу, виконавчу й судову владу
4 прагнучи зміцнити міжнародне становище козацької України, уклав союз із Кримським ханством, установив дружні взаємини з Валахією, Трансільванією, Венецією

22. Укажіть назви політичних партій на землях підавстрійської України наприкінці 19 ст.
4 Українська національно-демократична партія (УНДП)
5 Русько-українська радикальна партія (РУРП)
6 Українська соціал-демократична партія (УСДП)

Зворотній зв’язок