Варіант 2

1. Стоянка в Киїк-Кобі, розташована в Криму, відома тим, що саме там знайдено
Б кістки найдавнішої людиноподібної істоти на території України

2. Який великий князь київський здійснив воєнні походи, позначені на карті?
А Святослав Ігорович

3. Завершіть твердження
Любецький з’їзд князів 1097 р. ...
Б схвалив принцип князівської вотчини

4. Доповніть твердження
Битва під Ярославом на Сяні 1245 р. поклала край...
В міжкнязівським усобицям за Галичину та боярській опозиції

5. У якій іконописній майстерні було створено зображену пам’ятку?
А Києво-Печерського монастиря

6. Назву якої верстви пропущено в джерелі?
Польський дипломат та історик Самуїл Грондський писав: «Ті з русинського (українського) народу, які... не хотіли тягнути ярмо й терпіти владу місцевих панів, ішли в далекі краї, тоді ще не заселені, і набували собі право на волю... закладали нові поселення і, щоб відрізнятись від підданих, залежних від панів, стали називати себе________».
Г козаки

7. Території яких українських воєводств Речі Посполитої середини 17 ст. заштриховано на карті?
В Чернігівського, Руського, Брацлавського

8. Про яку битву йдеться у фрагменті джерела?
«І травня... в 16 день зранку в гетьмана Миколая Потоцького... з татарами і з козаками був бій. І татари, ...і козаки навмисно, поманивши невеликими людьми, стали нібито від тих ратних польських людей втікати, а... гетьман Потоцький зі своїм військом кинувся за ними... І гетьмана... і польських ратних людей... у тих тісних місцях з ровів спішно всіх побили і в полон побрали».
Б Корсунську

9. Доповніть твердження
Полтавський полковник Мартин Пушкар та запорізький отаман Яків Барабаш.,
Б очолили антиурядовий заколот 1658 р., підтриманий Московією

10. У якому з варіантів названо полки Слобідської України?
А Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський, Ізюмський

11. У якому твердженні йдеться про Максима Залізняка?
А полковник, а згодом гетьман гайдамацького війська під час національно визвольного повстання проти польського панування

12. Яка з пам’яток збудована в архітектурному стилі, характерному для першої половини 19 ст.?
Б

13. Ім’я якого діяча пропущено в уривку з історичного джерела?
«Президент рейхстагу повідомив пана міністра внутрішніх справ, що рейхстаг на своєму засіданні (у лютому 1849 р.) ухвалив таке рішення: “Вважати депутата_____ _____ _____ з виборчої округи Вижниця на Буковині виключеним зі складу рейхстагу й уповноважити президента рейхстагу дати розпорядження про проведення нових виборів”».
В Л. Кобилицю

14. Для промислового розвитку західноукраїнських земель у другій половині 19 ст. було характерним
В 3, 4
3 виробництво й первинна обробка сировини
4 зростання видобутку нафти

15. Доповніть твердження
М. Кропивницький...
В створив першу професійну театральну трупу

16. З програми якої української партії початку 20 ст. наведено уривок?
«Партія домагається: 1. Демократичної республіки... 2. Автономії України з окремим представничим зібранням (сеймом)... 6. Права кожної нації на культурне й політичне самовизначення... 8. Необмеженої волі слова, друку, совісті, зібраннів, спілок і страйків... 11. Знищення всяких привілеїв класів, сословій, походження, полу віри й націй... 12. Рівноправності всіх мов у школах, судах, місцевих громадських і урядових установах. 16. Безплатного обов’язкового світського, загального й фахового навчання для всіх дітей до 16 років. Харчів, одежі і підручників безплатно для дітей бідних. Передачі всієї народньої освіти на Україні до завідування Українського Сойму».
В Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП)

17. Установіть відповідність між битвами та інформацією, що їх стосується
1Г, 2В, 3Б, 4Д

18. Установіть відповідність між стислими характеристиками та іменами діячів культури і науки другої половини 19 — початку 20 ст.
1Д, 2Г, 3Б, 4В

19. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Б створення Пересопницького євангелія
2 Г видання перших друкованих книжок І. Федоровим у Львові
3 В заснування Львівського братства та братської школи
4 А православний та уніатський собори в Бересті

20. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Г створення РУП
2 А вибори до І Державної думи
3 Б створення ТУП
4 В «справа Бейліса»

21. Доповніть твердження
Про Петра Могилу відомо, що він...
1 перший митрополит православної ієрархії, яку легалізував польський уряд
5 засновник Лаврської школи, яку незабаром об’єднав з Братською школою
6 упорядкував і надрукував звід церковних служб ц виклад порядку проведення треб-молитов та обрядів

22. Укажіть твердження, які характеризують здобутки новоерівської політики народовців
1 запровадження в буковинських та галицьких освітніх установах українського фонетичного правопису
5 перетворення літературного Товариства імені Шевченка на наукове та розширення завдяки державним субсидіям його діяльності
6 поява низки урядових розпоряджень про підтвердження прав або розширення вжитку української мови в державних установах

Зворотній зв’язок