Варіант 7

1. Свідченням яких занять трипільців є наведені їхні пам’ятки?
В землеробство, гончарство, обробка міді, свердління 

2. Укажіть літописний фрагмент, який стосується князя Святослава
Б «Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив...» 

3. Території яких князівств за доби роздробленості заштриховано?
Б Галицького та Переяславського 

4. Доповніть твердження
Державно-політичний союз, відомий під назвою «Кревська унія», передбачав...
Г шлюб князя Ягайла Ольгердовича з польською королівною Ядвігою 

5. Слова та словосполучення ставропігія, друкарня, школа, «сім вільних наук» доречні в розповіді про діяльність
Б православних братств

6. Для соціально-економічного розвитку українських земель у першій половині 17 ст. було характерним
В розвиток фільваркових господарств 

7. На якому з портретів зображено гетьмана Б. Хмельницького?
В

8. Коли територію козацької України було поділено на Правобережну та Лівобережну Гетьманщини?
Г 1663 р. після відмови Ю. Хмельницького від влади 

9. З якого документа наведено фрагмент?
«...З тими генеральними старшинами, полковниками і генеральними радниками повинен теперішній ясновельможний гетьман, а також його наступники радитися про безпеку Вітчизни, про спільне благо і про всі громадські справи і не має права нічого вирішувати, розпочинати і здійснювати своєю волею без попереднього розгляду і схвалення ними. Тому то призначаються три сесії Генеральної ради... Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною. Листи з інших держав гетьман повинен зачитувати старшині, так само й відповідь».
В Конституції Пилипа Орлика 1710 р.

10. Унаслідок яких подій на заштрихованих землях підросійської України наприкінці 18 ст. відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої?
Б Другого та Третього поділів Речі Посполитої 

11. Укажіть портрет історичного діяча, про якого йдеться в уривку з джерела
«У 1847 р. у зв’язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив його за незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де вчився маршировки і рушничних прийомів...».
Г 

12. Що з переліченого свідчить про діяльність Старої Київської громади в в 1870—1880-ті роки?
А видання «Історичних пісень малоросійського народу» з примітками В. Антоновича та М. Драгоманова 

13. Доповніть твердження
Про видання, сторінку якого зображено, відомо, що...
В 2, 5

14. Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики діяльності Русько-української радикальної партії в суспільно-політичному житті Галичини?
Б вихід брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta» 

15. Завершіть речення
Мистецький напрям кінця 19 — першої половини 20 ст., що об’єднує різні за ідейними шуканнями школи, течії в мистецтві і літературі в один напрямок, — це...
Г модернізм

16. З яким програмним документом вийшла на політичну арену перша українська політична партія на теренах Російської імперії?
В «Самостійна Україна» М. Міхновського

17. Установіть відповідність між фрагментами історичних джерел, що характеризують князів, та їхніми іменами
1Д, 2А, 3Г, 4Б;

18. Установіть відповідність між іменами письменників та їхніми характеристиками
1В, 2Г, 3Д, 4Б;

19. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини 17 ст.
1 Б Хотинська битва
2 А підписання Куруківської угоди поляків із козаками
3 Г ухвалення польським урядом «Пунктів для заспокоєння руського народу»
4 В козацьке повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні

20. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Г Кримська війна
2 В Друге польське повстання
3 А відкриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
4 Б ухвалення Емського указу

21. Які з перелічених тверджень використаєте для розповіді про господарство та спосіб життя давніх слов’ян?
1 за житла правили напівземлянки чи землянки зі складеними зі зрубаних стовбурів стінами
4 розводили велику й дрібну рогату худобу, овець, свиней; використовували як тяглову силу волів
5 живучи поміж лісів та біля річок, не нехтували мисливським і рибальським досвідом

22. У яких твердженнях ідеться про князя Василя-Костянтина Острозького?
1 український князь, «некоронований король» Русі-України
4 засновник академії, ініціатор друку повного видання Біблії церковнослов’янською мовою
6 від 1559 р. був київським воєводою, наприкінці 16 ст. - найбільший після короля землевласник Речі Посполитої

Зворотній зв’язок