Варіант 8

1. Що з переліченого стосується Володимира Святославовича?
Б розгорнув у Києві будівництво, унаслідок якого дитинець зріс у кілька разів

2. Доповніть речення
Київське князівство за доби роздробленості характеризувалося...
В найгострішими міжкнязівськими суперечками за право володіти столом

3. Яка з подій передувала наведеній у джерелі?
«...Татари пішли проти Русі і вчинили жахливі вбивства в землі Русі, зруйнували міста та фортеці і повбивали людей, обложили Київ, який був столицею Русі, і після довгої облоги взяли його і вбили жителів цього міста; це місто було великим і дуже багатолюдним, а тепер воно зведене майже нанівець і ледве чи є тепер там двісті будинків, а людей тих вони тримають у найтяжчому рабстві».
А битва на р. Калці війська русичів та половців проти монголів

4. Укажіть ім’я історичного діяча, яке пропущено в уривку із джерела.
«Тієї ж весни пішов князь Вітовт на Поділля, а князь ____ тоді був у Києві і не хотів покоритися князеві Вітовту. І великий князь Вітовт, пішовши, взяв Житомир, і прийшов до нього князь __, і князь Вітовт відняв у нього Київ і дав йому Копил, а в Київ посадив Скиргайла. А сам Вітовт пішов на Подільську землю, а Скиргайлові велів піти на Черкаси і на Звенигород. І князь Скиргайло, з Божою поміччю і за повелінням князя Вітовта, Черкаси взяв і Звенигород і повернувся в Київ».
Г Володимир Ольгердович

5. Завершіть речення
Ставши реєстровцями, козаки були...
А звільнені від усіх податків та повинностей, окрім військової

6. Про яке з повстань ідеться у твердженні?
Запорожці скористалися відсутністю коронного війська й частини реєстровців та легко оволоділи Кодаком, частково зруйнувавши фортецю
В повстання запорожців на чолі з Іваном Судимою 1635 р.

7. Який рядок містить, інформацію, доречну в розповіді про події 1656—1657 рр. Національно-визвольної війни?
Г Віленське перемир’я, угода між Військом Запорізьким та Трансільванією, похід А. Ждановича

8. Доповніть твердження
У червні 1668 р. Петро Дорошенко домігся...
В возз’єднання Гетьманщини й обрання себе її гетьманом

9. Якими цифрами на карті позначено землі Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України?
Б 2, 3

10. Яку із церков збудовано в стилі українського козацького бароко
Б

11. Про кого з історичних діячів ідеться в уривку з таємного листа царської жандармерії?
«Причетні до справи про Українсько-Слов'янське товариство були, власне, українофілами. Всі вони у своїх листах, а художник ________, колишній вчитель ___ і ___ навіть у надрукованих ними творах, зображаючи неправильно справжнє становище України, яка ніби перебувала в тяжкому становищі, захоплено говорили про колишню Малоросію, надаючи їй надзвичайно великого значення; історію цього краю подавали мало не визначнішою за всі історії, наїзди гайдамаків описували як рицарства, наводили приклади колишньої вольниці, натякаючи, що дух свободи не охолов і досі таїться серед малоросіян».
Г П. Куліш, М. Костомаров, Т. Шевченко

12. Виберіть назву політичної партії, про яку йдеться у твердженні
Наймасовіша політична партія на західноукраїнських землях початку 20 ст. Кінцеві мету своєї діяльності вбачала в досягненні державної незалежності українців.
Г Українська національно-демократична партія (УНДП)

13. У якому з варіантів названо діячів культури другої половини 19 - початку 20 ст., що творили в царині живопису?
Б Б М. Пимоненко, С. Васильківський, І. Труш, М. Самокиш

14. Яка партія підросійської України основну мету своєї діяльності вбачала в досягненні самостійності України?
В Українська народна партія (УНП)

15. Про причини якого соціально-економічного явища на західноукраїнських землях ідеться у фрагментах зі статті І. Франка?
«Галичина була “перелюднена", мала надто розвинений поділ селянської землі і дуже малі заробітки. Галичина — край браку засобів для існування — їжі, освіти, а також прав і свобод людини. Матеріальна скрута, немилосердний грабіж і зловживання владою поміщиками, тобто відсутність правової опіки, неспроможність себе захистити... Залишаючи свої оселі, речі, родичів, хай яку господарку, всі як один відповідають: “Нема чого тут триматися, не дочекаємось нічого доброго“».
Г трудову еміграцію

16. Що передбачав циркуляр Столипіна від 20 січня 1910 р.?
Г забороняв реєструвати будь-які «инородческие» товариства й видавництва

17. Установіть відповідність між стислими характеристиками пам’яток та їхніми зображеннями
1А, 2Г, 3Д; 4Б;

18. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та словосполученнями, які їх стосуються
1Б, 2А, 3Г, 4В;

19. Розташуйте події у хронологічній послідовності
1 В утвердження на Любецькому з’їзді князів принципу спадкового володіння уділами
2 Г князювання в Києві Володимира Мономаха
3 А початок князювання Ярослава Володимировича в Галицькій землі
4 Б перша згадка в літописі назви «Україна»

20. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини 18 ст.
1 В початок Коліївщини, національно-визвольного руху проти Польщі
2 Б остаточна ліквідація Запорізької Січі
3 Г ухвалення царського маніфесту про приєднання до Росії Кримського ханства
4 А приєднання Правобережної України до складу Російської імперії

21. Для неоліту характерно...
2 початок виготовлення керамічного посуду
3 розведення свиней, овець та корів
5 перехід від збиральництва до землеробства

22. Доповніть твердження
Про гетьмана Дем’яна Многогрішного відомо, що він...
3 підписав із царем Олексієм Михайловичем Глухівські статті
5 тримав гетьманську булаву на Лівобережжі 3 роки
6 перший з гетьманів після зміщення з посади засланий до Сибіру

Зворотній зв’язок