Варіант 2

1. Укажіть медоносну рослину.
В гречка

2. Укажіть комаху, у розвитку якої є стадія лялечки.
А хрущ травневий

3. Укажіть кістку, що входить до складу пояса верхніх кінцівок.
А ключиця

4. Укажіть залозу змішаної секреції.
В підшлункова

5. Укажіть рівень організації живого, на якому відбувається колообіг речовин у природі.
Г екосистемний

6. Укажіть речовину, яка є біополімером.
А білок

7. Грибна клітина, на відміну від рослинної, містить у складі клітинної оболонки (стінки)
Б хітин

8. Як називають процеси поглинання клітиною речовин та засвоєння їх для задоволення власних потреб?
Г асиміляція

9. Яка молекула є матрицею, що забезпечує синтез поліпептидного ланцюга безпосередньо на рибосомі?
Г мРНК

10. Яку частку гамет з домінантним геном утворюють гетерозиготи?
Б 50 %

11. Рушійною силою еволюції за Ч. Дарвіном є
А природний добір

12. Укажіть функціональну групу екосистеми, до якої належать печериці, опеньки, мухомори.
Г редуценти

13. Учні порівнювали рослини різних угруповань і запропонували кілька суджень. Правильним є судження, що серед
А рослин боліт переважають мохоподібні

14. Вивчаючи дихальну систему птахів, школярі дійшли висновку про те, що від дихальної системи інших хордових тварин її відрізняє наявність
Б повітряних мішків

15. Лікар-офтальмолог під час обстеження виявив, що в пацієнта зображення фокусується позаду сітківки. Укажіть це порушення зору.
Г далекозорість

16. Прочитайте текст: «Запам’ятовування запахів - це функція (1) пам’яті, а стереотипне відтворення рухів під час танцю - прояв (2) пам’яті». Замість цифр потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.
Г 1 - образної, 2 - рухової

17. До складу ланцюга живлення входять
Б продуценти та консументи

18. Укажіть вітамін, який може синтезуватися в організмі людини.
В D

19. Вивчаючи будову прокаріотичної клітини, один учень висловив упевненість у тому, що вона не містить органел, крім рибосом; другий учень сповістив, що спадкова інформація зберігається в кільцевій молекулі ДНК. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію

20. Учні вивчали мейоз та висловили судження. Перший учень сказав, що результатом меі йозу є утворення чотирьох гаплоїдних клітин з однієї диплоїдної. Другий учень зауважив, що внаслідок мейозу у тварин утворюються гамети. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію

21. Молекула ДНК, на відміну від молекул РНК, містить нітрогеновмісну основу
Б тимін

22. Прочитайте текст: «Рецесивна ознака (хвороба), ген якої зчеплений з Х-хромосомою, виявиться у (1) і успадкується від (2)». Замість цифр у тексті впишіть слова, наведені і в рядку.
В 1 - сина; 2 - матері

23. Проаналізуйте твердження стосовно рослини, зображеної на рисунку, та вкажіть правильні. І — цю рослину занесено до Червоної книги України; II — ця рослина зростає в степах; III — квітки цієї рослини зібрано в суцвіття китиця.
А лише І і III

24. Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, та вкажіть правильні: І - розмножується, відкладаючи яйця; II — має трикамерне серце; III - органи дихання — легені.
Г І, II, III

25. Проаналізуйте твердження стосовно функцій органів травної системи та вкажіть правильні. І - в органах, позначених цифрами І та 4, — кисле середовище; II — в органі, позначеному цифрою 2, відбувається первинне розщеплення білків; III — у відділ, позначений цифрою 3, надходить жовч.
В лише II і III

26. Установіть відповідність між поняттям (1—4) та його визначенням (А-Д).
1 популяційні хвилі - В коливання чисельності популяцій
2 мутації - Д поява нових алелів генів у межах однієї популяції
3 дрейф генів - А випадкові зміни частоти зустрічальності алелів
4 природний добір - Б вибіркове вимирання менш пристосованих особин

27. Визначте послідовність організмів за їх потребою у воді, починаючи з найбільш залежних від води.
В водні
Б гідрофільні
А мезофільні
Г ксерофільні

Зворотній зв’язок