Варіант 13

1. Руїни якого грецького міста-колонії зображено на ілюстраціях?
Г Херсонес

2. Доповніть твердження
У найдавніших писемних свідченнях (1—2 ст.) грецькі та римські автори називали давніх слов’ян...
В венедами

3. Для оздоблення якого храму було створено зображені мозаїки?
Б Софійського собору в Києві

4. Доповніть твердження
Про галицьких бояр відомо, що вони здебільшого...
Г володіли власними спадковими землями й мало чим були зобов’язані князеві

5. Які повноваження передбачала посада військового писаря Запорізької Січі?
Б очолював січову канцелярію, вів усю документацію та дипломатичне листування

6. Що визначало становище греко-католицької церкви на початку 17 ст.?
В загострення суперечок з православними через майно, храми та маєтки

7. Який рядок містить інформацію, що характеризує гетьманування Ю. Хмельницького 1659—1663 рр.?
Б Чуднівська кампанія, Переяславські статті з Росією, Слободищенська угода

8. Доповніть твердження
За гетьманування Данила Апостола...
Б 2, 5
2 встановлено точний бюджет державних видатків, визначено джерела наповнення державної скарбниці
5 розпочато роботу зі зведення законів, що використовувалися в судочинстві, до одного кодексу

9. До яких губерній підросійської України 19 — початку 20 ст. належать заштриховані землі?
Г Волинської, Харківської, Херсонської

10. Якої організації першої половини 19 ст. стосуються наведені уривки з програмових документів?
«Україна повинна була стати “непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім”, а сам цей союз міг бути створений лише за умов знесення кріпацтва, “повної свободи і автономії народностей”. Очолювати федерацію, осередком якої мав стати Київ, повинен був сейм і президент. Для усіх народів передбачалися загальне виборче право, свобода совісті, освіта рідною мовою».
В Кирило-Мефодіївське товариство

11. Про яку книжку йдеться у джерелі?
«...Маркіян Шашкевич хотів видати книжку, у якій були б вірші, казки, наукові розвідки... Шашкевич з товаришами вирішили видати книжку в Угорщині, де була вільніша цензура. Організатором цього заходу став Яків Головацький».
В «Русалка Дністровая»

12. У якому з варіантів названо діячів культури першої половини 19 ст., що творили в царині живопису?
Г Т. Шевченко, В. Тропінін, В. Штернберг

13. Яке твердження стосується Братства тарасівців?
А перша українська політична організація Наддніпрянщини, діяльність якої ґрунтувалася на засадах самостійності України

14. Які міста поєднала перша залізниця на західноукраїнських землях?
Г Львів та Перемишль

15. Яку назву мала перша україномовна газета в підросійській Україні, що видавалась у Лубнах на Полтавщині наприкінці 1905 р.?
А «Хлібороб»

16. Яка зі споруд є хрестоматійним зразком архітектурного модерну в Україні?
А

17. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками
1Д, 2Г, 3Б, 4А;

18. Установіть відповідність між стислими характеристиками та назвами перших політичних партій в Україні
1Д, 2В, 3А, 4Г;

19. Розташуйте події у хронологічній послідовності.
1Б, 2А, 3В, 4Г;

20. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини 18 ст.
1 В початок Коліївщини, національно-визвольного руху проти Польщі
2 Б остаточна ліквідація Запорізької Січі
3 Г ухвалення царського маніфесту про приєднання до Росії Кримського ханства
4 А приєднання Правобережної України до складу Російської імперії

21. Укажіть поняття й терміни, які стосуються освіти та культури Київської Русі й Галицько-Волинської держави
2 школи при церквах та монастирях
4 осередки іконописного малярства
5 мозаїки та фрески

22. Які з подій відбулися за доби Руїни?
3 козацька (Чорна) рада в Ніжині. Обрання гетьманом І. Брюховецького
4 походи турецько-татарського війська на Чигирин. Зруйнування Чигирина
5 П. Дорошенко та козацька рада в Корсуні визнала протекторат Османської імперії

Зворотній зв’язок