Варіант 15

1. За якого періоду давньої історії людства вперше утвердився спосіб життя, відтворений на картині-реконструкції?
В неоліт

2. Завершіть твердження
Велике розселення слов’ян започаткувало...
Г поділ слов’ян на етнічні групи, з яких згодом постали сучасні слов’янські народи

3. Що з переліченого стосується доби правління Ярославичів?
В загострення князівських міжусобиць

4. На якому фото зображено церкву Св. Пантелеймона (кінець 12 ст.) поблизу сучасного Галича?
Г;

5. Доповніть твердження
Одним з напрямків діяльності міських церковних братств на початку 17 ст. було...
В захист православних і контроль за діяльністю духівництва

6. Назву якого географічного об’єкта пропущено у фрагменті джерела?
«Султан турецький Осман підійшов до ____ з незліченним кінним і пішим військом, що перевищувало християнські сили в десятки разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків... У суботу, 18 серпня, турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. І почали палити з гармат і рушниць, і так до вечора, але нікому не завдавали шкоди... Козаки, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті не витримали, й почали тікати...».
Г Хотин

7. Що з переліченого ініціював Петро Могила як один із заходів, спрямованих на піднесення культурно-церковного життя?
В створення Київського колегіуму (згодом академії)

8. Унаслідок Національно-визвольної війни проти польського панування
Б селяни й міщани здобули право вільно вступати до козацького стану

9. Доповніть твердження
Умови Андрусівського перемир’я 1667 р. ...
В закріплювали поділ українських земель між Польщею та Московією

10. Чим закінчилося національно-визвольне повстання 1702—1704 рр.?
В І. Мазепа приєднав Правобережну Україну до Гетьманщини

11. На які адміністративно-територіальні округи поділялися Вольності Війська Запорізького в період Нової Січі?
Г паланки

12. Виберіть портрет історичного діяча, про якого йдеться у фрагменті із джерела
«Перший письменник отого нового письменства, той живий мотор, що прилучив закордонну Україну до всеукраїнського національного руху. Його ідеї, то пригашаючи, то новим полум’ям розгораючись, зробились підвалиною всього громадського життя для наших земляків закордонних... (тобто галичан)» (Сергій Єфремов).
Б

13. Доповніть твердження
У результаті схвалення таємного розпорядження міністра внутрішніх справ Валуєва (1863)...
А 1, 2
1 істотно зменшилося видання книжок українською мовою
2 занепав громадівський рух, українофіли зазнали переслідувань

14. Завершіть речення
На кінець 19 ст. 75 % населення Східної Галичини та Буковини були зайняті у...
Б сільському та лісовому господарствах

15. Про наслідки якої події/явища/процесу свідчать наведені факти?
• створення нових можливостей для капіталізації сільського господарства; • переселення частини українських селян у малоосвоєні райони азіатської частини імперії; • зростання продуктивності сільського господарства; • формування потужної верстви середнього та заможного
селянства; • прискорення обезземелення селянства; • посилення майнового розшарування селян; • зростання соціальної напруги в суспільстві
Б аграрної реформи П. Столипіна

16. Який київський храм зображено?
Б Володимирський собор

17. Установіть відповідність між зображенням ікон та їхніми назвами
1Г, 2Б, 3А, 4В;

18. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та поняттями, які їх стосуються
1Д, 2А, 3Г, 4В;

19. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Б створення Остромирового євангелія
2 А Любецький з’їзд (снем) князів
3 Г укладення першої редакції «Повісті минулих літ»
4 В створення «Слова о полку Ігоревім»

20. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Б остаточна ліквідація гетьманства
2 Г Коліївщина
3 В остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі
4 А царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

21. Якими цифрами позначено українські губернії, що входили до складу Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства в середині 19 ст.?
2, 4, 5;

22. Продовжте твердження
Для економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині 19 ст. були характерні...
4 виробництво й первинна обробка сировини
5 зростання видобутку нафти й озокериту
7 масова трудова еміграція селян до СІЛА, Канади, Бразилії

Повідомити про помилку