Частина IV. Завдання 1

Опишіть основні функції води в біологічних об’єктах

1) Водне середовище об’єднує всі структури організму, починаючи від молекул у клітинах і закінчуючи тканинами та органами, в єдине ціле.
У тілі рослин водна фаза являє собою безперервне середовище: від вологи, поглинутою коренями з ґрунту, до поверхні розділення рідина — газ у листках, де вона випаровується;
2) вода — важливий розчинник і середовище для біохімічних реакцій;
3) вода бере участь в упорядкуванні структур у клітинах. Вона входить до складу молекул білка, визначаючи їх конформацію. Видалення води з білків призводить до їх коагуляції і випадання в осад. У підтриманні структур гідрофобних ділянок білкових молекул і ліпопротеїнів істотна роль належить структурованій воді;
4) вода — метаболіт і безпосередній компонент біохімічних процесів.
Так, під час фотосинтезу вода є донором електронів. Під час дихання, у циклі Кребса, вода бере участь в окиснювапьних процесах. Вода необхідна для гідролізу та багатьох синтетичних процесів.
5) можливо істотну роль в життєвих явищах, особливо в мембранних процесах відіграє відносно висока протонна й електронна провідність струкгурованої води;
6) вода — головний компонент транспортної системи вищих рослин у судинах ксилеми й ситоподібних трубках флоеми, під час переміщення речовин по симпласту (багатоядерний цитоплазматичний утвір, сукупність протопластів, з’єднаних з плазмолемами) й апопласту (система взаємозв’язаних міжфібрилярних просторів клітинних оболонок та міжклітинників, через яку здійснюється переміщення води в рослині);
7) вода — терморегулятор: вона захищає тканини від різких коливань температури завдяки високій теплоємності та високій питомій теплоті пароутворення;
8) вода — добрий амортизатор під час механічних впливів на організм;
9) завдяки явищам осмосу й тургору вода забезпечує пружний стан клітин і тканин рослинних організмів;
10) для водоростей та водних тварин — вода є середовищем існування.
11) наземні спорові рослини зберігають запежність від краплинно-рідкої води: їхні гамети рухаються за допомогою джгутиків;
12) у насінних рослин існують досконалі механізми надходження й економного використання води, необхідної для їх життєдіяльності.

Варіант 27Варіант 28Варіант 29Варіант 30Частина IV. Завдання 1Частина IV. Завдання 2Частина IV. Завдання 3Частина IV. Завдання 4Частина IV. Завдання 5

Зворотній зв’язок