Частина IV. Завдання 12

Назвіть основні біологічні явища, що характеризують популяційно-видовий рівень організації живого

Елементарні структури — популяції. Елементарні явища — видоутворення на підставі природного добору. Популяція — основна одиниця еволюції. Найважливіший еволюційно-генетичний показник популяції — її генофонд. Це — керуюча підсистема рівня. Генофонд визначає еволюційні перспективи та екологічну пластичність популяцій. Є низка чинників, що обумовлюють зміну генофонду популяцій: мутації, комбінативна мінливість, популяційні хвилі, ізоляція. Реалізація змін відбувається шляхом природного добору. На популяційно-видовому рівні особливого значення набувають відносини між особинами всередині популяції та всередині виду. При цьому популяції виступають як елементарні, далі вже неподільні еволюційні одиниці, які являють собою генетично-відкриті системи (особини з різних популяцій іноді схрещуються і популяції обмінюються генетичною інформацією). Види, існуючі як система популяцій, є найменшими природними генетично-закритими системами (схрещування особин різних видів у природі в переважній більшості випадків не дає плодючого потомства). Популяції та види як надіндивідуальні утворення здатні до існування протягом тривалого часу й до самостійного розвитку.

Життя окремої особини при цьому залежить від процесів, які відбуваються в популяціях. Популяції і види, хоча складаються з багатьох особин, — цілісні. Але їх цілісність принципово інша, ніж цілісність особини на молекулярно-генетичному й організмовому рівнях. Популяції й види завжди існують у певному середовищі, яке включає як біотичні, так і абіотичні компоненти. Екологічні проблеми рівня — погіршення екологічних показників популяції (чисельність, щільність, віковий склад).

Повідомити про помилку