Варіант 2

1. Укажіть хрядок, що містить назви лише паразитичних грибів:
В фітофтора, ріжки, борошнисто-росяні гриби.

2. Подвійне запліднення покритонасінних полягає в:
В злитті сперміїв з яйцеклітиною і з центральною клітиною зародкового мішка;

3. Проаналізуйте твердження щодо актинії і виберіть правильні.
I — не мають твердого вапнякового скелета;
II — ведуть переважно поодинокий спосіб життя;
III — пересуваються, плаваючи у товщі води;
IV — трапляються переважно у теплих морях.

А І, II, IV;

4. З-поміж осетроподібних до прохідних НЕ НАЛЕЖИТЬ:
В стерлядь.

5. На рисунку цифрою «1» позначено:
В альвеолу легень;

6. Обкладові залози шлунка продукують:
А хлоридну кислоту;

7. Рибосомна РНК:
Г визначає розташування мРНК і тРНК на рибосомі під час синтезу білка.

8. Амінокислоти містять функціональні групи:
В -NH2 і -СООН;

9. Процес руйнування первинної структури білка називають:
Б деструкцією;

10. Статевий процес в еукаріотів з:
Г лігніном, целюлозою, геміцелюлозою.

11. З-поміж основних положень хромосомної теорії спадковості вкажіть помилкове:
Б різні хромосоми містять однакову кількість генів;

12. Під час обговорення значення мейозу перший учень стверджував, що він полягає у зменшенні числа хромосом клітини. Другий додав, що рекомбінація ДНК під час кросинговеру урізноманітнює комбінації генів у гаметах. Хто має рацію?
В обидва учні;

13. До видозмін кореня належать:
2 кореневі бульби жоржини та пшінки;
3 коренеплоди цукрового буряку;
6 присоски омели.

14. Укажіть на особливості, властиві хрящовим рибам:
1 відсутній плавальний міхур;
2 мають клоаку;
3 запліднення внутрішнє;
4 живородні або відкладають ікру;
5 майже всі хрящові риби — мешканці морів;

15. Укажіть захворювання органів травної системи людини:
1 гастрит;
2 холецистит;

16. Установіть відповідність між назвою групи організмів та її представниками.
1Г, 2Д, 3Б, 4А

17. Наведіть три приклади хемоавтотрофних бактерій:
1. нітрифікуючі (окиснюють амоніак до нітритної, а потім до нітратної кислоти);
2. залізобактерії (перетворюють сполуки Феруму(ІІ) на сполуки Феруму(ІІІ));
3. сіркобактерії (окиснюють сірководень до сульфатів).

18. Гриби — багатоклітинні гетеротрофні Е еукаріотичні (1) організми, ознаками яких є осмотичне живлення та прикріплений спосіб життя. Клітини грибів мають клітинну стінку з Б хітину (2), а запасаючою речовиною слугує Г глікоген (3).

Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4Варіант 5Варіант 6

Зворотній зв’язок