Варіант 23

1. Спільною морфологічною ознакою всіх водоростей є наявність:
В хлоропластів.

2. Клітини грибів, на відміну від бактерій, мають:
А ядро.

3. Комах з-поміж інших членистоногих можна вирізнити за наявністю у них:
В трьох пар ніг.

4. Проаналізуйте твердження щодо тварини на рисунку, і виберіть правильні.
Б III.

5. Укажіть структуру, з якої вторинна сеча потрапляє до збирної трубочки:
Б звивистий канадець.

6. Укажіть найбільш повний перелік складових крові:
Б плазма та формені елементи.

7. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку, і виберіть правильні:
А І, III.

8. Процес трансляції — це:
В синтез поліпептидного ланцюга.

9. Укажіть, різниця концентрацій яких іонів забезпечує транспорт речовин через мембрану:
В K+ і Na+.

10. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить...:
В 248 400 Да

11. Які типи гамет утворюються в особини з генотипом...
А гамети: ABc, AbC, aBC, abC — по 20 %; ABC, Abc, aBC, abc — по 5 %;

12. Укажіть термін для позначення місця виду в біогеоценозі:
В екологічна ніша.

13. Укажіть назви рослин, що мають квіти з простою оцвітиною:
2 тюльпан;
6 лілія.

14. Укажіть кістки зі скелета голуба:
1 щелепи;
4 грудина;
5 ключиця.

15. Укажіть, притаманні людині, загальні властивості живих систем:
1 адаптація;
2 саморегуляція;
3 спадковість і мінливість;
5 самовідтворення;
6 подразливість.

16. Установіть відповідність між органами травної системи та процесами травлення
1Д, 2Г, 3А, 4В

17. Запишіть три основні особливості біомолекул:
1. наявність міцних ковалентних зв’язків, що зумовлюють існування молекул;
2. наявність слабких водневих зв’язків, що визначають структуру молекул;
3. висока енергоємкість і змінна активність.

18. Ядро клітини вкрите В ядерною оболонкою, воно містить ядерний сік, ядерце, Б хромосоми, у яких локалізовані Д гени, що забезпечують зберігання і передавання спадкової інформації дочірнім клітинам під час поділу.

Повідомити про помилку