Варіант 29

1. Подвійне запліднення після запилення відбувається в:
Г очерету.

2. Заросток папороті має вигляд:
В серцеподібної пластинки.

3. Проаналізуйте твердження щодо тварини на рисунку і виберіть правильні.
А I, III, IV.

4. У жуйних парнокопитних відділом шлунку, з якого напівперетравлена їжа знову повертається для вторинного пережовування до ротової порожнини, є:
В сітка.

5. Назвіть судину, якою тече артеріальна кров:
А аорта.

6. Укажіть судину, до якої надходить кров з правого шлуночка серця під час систоли:
В легенева артерія.

7. У результаті біохімічного аналізу в молекулі іРНК людини виявлено 440 гуанінових нуклеотидів, 325 — аденінових, 128 — цитозинових і 348 — урацилових. Яка...:
В 421,94 нм

8. Маса ховраха — 400 г. Маса жиру, який міститься у його підшкірній клітковині, становить 10 % маси тіла. Під час сплячки розщепилася половина жиру...:
В 22 г води і 778 кДж енергії;

9. У помідорів кругла форма й червоне забарвлення плодів домінують над грушоподібною і жовтим забарвленням. Схрестили рослину з червоними грушоподібними...
В 90 рослин

10. Укажіть, у якій фазі мейозу хроматиди перетворюються на хромосоми:
Г на початку анафази, під час переміщення хроматид до полюсів.

11. Укажіть, куди надходить АТФ з мітохондрій одразу після синтезу:
Г у цитоплазму.

12. Укажіть вид мутації, під час якої кількість хромосом у каріотипі не змінюється:
Б аберація.

13. Укажіть структури, спільні для рослинної і тваринної клітин:
2 ендоплазматична сітка;
3 мітохондрія;
6 лізосома.

14. Укажіть правильні твердження щодо земноводних:
1 шкіра волога;
2 мають слинні залози;
3 дорослі земноводні мають трикамерне серце;
4 органи виділення — нирки.

15. Укажіть фізіологічні параметри, властиві для здорової людини в стані спокою:
1 70 ударів серця за хвилину;
3 тиск 120/80;
5 16 вдихів/видихів за хвилину.

16. Установіть відповідність між рівнями організації живого й елементарними одиницями цих рівнів:
1Б, 2В, 3Г, 4А

17. Запишіть три приклади одномембранних органел у клітинах еукаріотів:
1. ендоплазматична сітка;
2. комплекс Гольджі;
3. лізосоми.

18. Гени поділяють на А структурні (1), які кодують структуру білків і РНК, та В регуляторні (2), що слугують місцем приєднання ферментів та інших біологічно активних речовин. Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах певної клітини або цілого організму, називають Г геномом (3).

Повідомити про помилку