Варіант 5

1. Проаналізуйте твердження щодо внутрішньої будови моху сфагнуму, зображеної на рисунку, й виберіть помилкове:
В цифрою «2» позначено епітелій стебла;

2. Відрізки коренів з додатковими бруньками — це:
В кореневі живці;

3. До нагніздних птахів належать:
А горобцеподібні;

4. До м’якотілих черепах належить:
Г шкіряста черепаха.

5. Укажіть, де розташований центр довільного сечовиділення:
А у корі півкуль;

6. Літерою «X» позначено:
Б склисте тіло;

7. Рухову функцію виконують білки:
Б тубулін, актин і міозин;

8. Рецесивні гени гемофілії (h) і дальтонізму (d) зчеплені з Х-хромосомою на відстані 9,8 морганіди. Який відсоток гамет XHd можна очікувати в жінки...
В 4,9 %;

9. На долю Ц-нуклеотидів у фрагменті ДНК припадає 20 %, що складає 600 нуклеотидів. Який відсоток і кількість тимінових нуклеотидів у даному фрагменті ДНК:
В 30 %, 900;

10. Укажіть пропущені слова. Відповідно до закону ... кожна з гамет не може одночасно нести два алельних гени:
Г чистоти гамет;

11. Довжина варіаційного ряду свідчить про:
Г межі модифікаційної мінливості.

12. Перший трофічний рівень пасовищних ланцюгів живлення становлять:
Б продуценти, найчастіше рослини;

13. Укажіть твердження, справедливі щодо грибів:
1 дихають-киснем повітря;
2 всмоктують прості органічні речовини всією поверхнею тіла;
3 виділяють ферменти для позаклітинного травлення;
6 їх клітини містять одне або кілька ядер.

14. Укажіть твердження, справедливі щодо павуків:
2 мають чотири пари ходильних ніг;
3 органи дихання — легеневі міціки та трахеї;
5 характерне позакишкове травлення;

15. Укажіть залози змішаної секреції:
1 сім’яник;
5 підшлункова залоза;
6 яєчник.

16. Установіть відповідність між явищами та процесами, що відбуваються:
1А, 2Г, 3Д, 4Б

17. Запишіть три форми природного добору:
1. рушійний; 2. стабілізуючий; 3. дизруптивний (розриваючий

18. 1. Д Гриби — це багатоклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми, найзагальнішими ознаками яких є осмотичне живлення та прикріплений спосіб життя.
2.
Б тварини — це багатоклітинні еукаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є гетеротрофне живлення та активний рух.
3.
В рослини — багатоклітинні еукаріоти, найзагальнішими особливостями яких є пластиди, фотоавтотрофне живлення та прикріплений спосіб життя.

Варіант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4Варіант 5Варіант 6Варіант 7Варіант 8Варіант 9

Зворотній зв’язок