Варіант 3

1. Мандрівник епохи Середньовіччя, який здійснив 24-річну подорож країнами Сходу
A Марко Поло

2. Країна, яка вирізняється найбільшою кількістю гарячих джерел та гейзерів
B Ісландія

3. Кількість градусів, на які Земля повернеться навколо своєї осі за 12 хвилин
А 3°

4. Тихий океан НЕ омиває
Г Африку

5. Водоспад Вікторія відкрив
В Д. Лівінґстон

6. Найвища гора Австралійських Альп
А г. Косцюшко

7. Україна має найдовший кордон на суходолі з
В Росією

8. Родовище марганцю на території України
Б Нікопольське,

9. Вітри, які характерні для чорноморського узбережжя України
A бризи

10. Низовина, яка розташована в басейні правої притоки Дніпра, де густа мережа річок, поширені льодовикові форми поверхні та болота
Б Поліська

11. Режим живлення більшості рівнинних річок України
В мішане та переважно дощове

12. Типові ґрунти Українського Полісся
В дерново-підзолисті

13. Сучасна природна зональність України була сформована
А в антропогені

14. Паливно-енергетичний баланс — це
Б співвідношення між видобутком різних видів палива...

15. Частка первинного сектору в загальному обсязі ВВП країн постсоціалістичного розвитку
Г менше 5 %

16. Елемент навколишнього середовища, що є засобом існування людства та який людина використовує у своїй діяльності
Б природні ресурси

17. Група країн, до якої за показником індексу людського розвитку належить Австралія
А з найвищим людським розвитком

18. Країна, яка НЕ належить до «Великої двадцятки» (G 20)
Г Ізраїль

19. Країна, яка використовує найбільшу кількість наливних ресурсів
Г США

20. Виробництво, на якому спеціалізуються THK «SAMSUNG» i «LENOVO»
В електроніка

21. Увідповідніть форми рельєфу та види господарської діяльності які зумовлюють їх утворення
1Б, 2А, 3Г, 4В

22. Увідповідніть гідрологічні об’єкти Північної Америки та басейни, до яких вони належать
1В, 2Г, 3Б, 4А

23. Увідповідніть назви природних зон, .(країн) України та найбільш характерні для них несприятливі фізико-географічні'умови та явища
1А, 2В, 3Б, 4Г

24. Увідповідніть типи електростанцій України та їх частки в загальноукраїнському енергетичному балансі.
1А, 2В, 3Б, 4Г

25. Увідповідніть глобальні проблеми та країни, у яких вони найбільш яскраво проявились
1Б, 2Д, 3В, 4Г

26. Укажіть три магматичні породи
1 базальт
2 лабрадорит
7 граніт

27. Укажіть три затоки, які розташовані поблизу берегів Австралії
2 Велика Австр. затока
4 затока Географа
5 затока Карпентарія

28. Укажіть три області України, на території яких простяглися Українські Карпати
3 Івано-Франківська
4 Львівська
5 Закарпатська

29. Укажіть три держави, які за центрально-периферійною структурою світового господарства належать до периферії
2 В’єтнам
4 Ефіопія
7 Гвінея

30. Дайте визначення поняття «географічна карта».
Географічна карта — зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням географічної (картографічної) проекції. Вона показує розміщення, властивості і зв'язки різних природних і соціально-економічних об'єктів та явищ. .

31. Поясніть закономірності розподілу населення на території України.
Розподіл населення на території України грунтується на історичних умовах (давність заселення території), природних умовах (рельєф, залісненість території, кліматичні особливості), соціально-економічних умовах (рівень соціально-економічного розвитку території, наявність господарських та соціально-значущих об’єктів).

32. Схарактеризуйте структуру зайнятості населення України.
Рівень зайнятості визначають як відношення кількості зайнятого населення у віці 15–70 років до всього населення означеного віку.
В Україні рівень зайнятості становив у середньому 58,8% (51,7% для жінок і 62,4 % для чоловіків).
Суттєво змінилася структура зайнятості населення за видами економічної діяльності. У сільському господарстві, мисливстві, лісовому та рибному господарствах зайнято понад 23 % працездатного населення, в промисловості — понад 20 % населення; у торгівлі — 18 % населення; освіті — 7,5 % населення; транспорті, зв’язку та сфері охорони здоров’я — по 6,5 %; будівництві — 5,5 % населення; державному управлінні — 4,5 %.

33. Визначте температуру повітря на вершині г. Говерла, якщо на рівні моря вона становить +29 °С.

+ 17

34. Загальна протяжність залізничних колій України становить 22 тис. км. Визначте середню щільність залізничних шляхів у державі (на 1 000 км2 площі; заокруглити до цілого числа).

36

35. Населення світу станом на 1 січня 2016 р. становило 7 375 млн осіб, а станом на 1 січня 2015 р. — 7 295 млн осіб. Визначте коефіцієнт природного приросту.

10,85

36. Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять річок басейну Чорного моря.

Прикладами річок басейну Чорного моря можуть бути:
Дунай (1),
Дністер (2),
Південний Буг (3);
Дніпро (4);
Інгул (5).

Зворотній зв’язок