Варіант 5

1. Літописець Нестор писав про полян, що вони...
В «сіли по Дніпру...»;

2. У якому місті відбулася подія, зображена на мініатюрі з літопису?
В Херсонесі;

3. Яку мету переслідував великий київський князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам: «Осе я одходжу зі світу сього. А ви... майте межи собою любов, бо ви є брати... Тепер же поручаю я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяславль, а Ігорю - Володимир, а В'ячеславу — Смоленськ...»?
А убезпечити державу від князівських міжусобиць;

4. Штрихування на картосхемі позначені території, які втратило Галицько-Волинське князівство за часів правління...
В Юрія І Львовича;

5. Що спільного в устрої Русі XII—XIII ст. та Великого князівства Литовського в XIV ст.?
А існування удільних князівств;

6. Одним з напрямків діяльності православних братств було...
В організація книгодрукування, заснування українських шкіл.;

7. Про кого із зображених діячів йдеться в уривку джерела: «.. .звелів влаштувати дім для друкованих книг, а до того ж і дім для навчання дітей у своєму родовому місті Острозі...»?
А;

8. «Березневі статті» між Військом Запорозьким і Московським царством були укладені у...
Г 1654 р.;

9. За часів гетьманування І. Мазепи соціально-економічному розвиткові Лівобережної Гетьманщини був властивий процес...
Б узаконення панщини;

10. Про якого гетьмана писав український історик Д. Дорошенко: «Його шестилітнє гетьманування було короткою яснішою смугою на темному тлі українського життя після упадку Мазепи. Йому вдалося зміцнити гетьманську владу й авторитет гетьмана супроти російських і місцевих українських властей»?
В Д. Апостола;

11. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка охопили територію...
Г Поділля.;

12. У якому році було засновано університет:
«...Проект університету св. Володимира вже складено і удостоївся височайшого затвердження: засновуваному закладові доставлено всі посібники, належні від вищого училищного начальства; найважливіші кафедри його заміщені; Рада і Правління університету почали виконування своїх обов'язків, і університетські курси почнуть працювати 16 серпня цього року....»?

Г 1834 р.;

13. Яку книгу І. Франко назвав «явищем наскрізь революційним а Олесь Гончар — «Кобзаревою сестрою»?
А «Русалка Дністрова»;

14. Прочитайте уривок джерела і дайте відповідь на питання.
«... Для завідування справами, що стосуються місцевих господарських вигод і потреб кожної губернії і кожного повіту, утворюються губернські і повітові земські установи, склад і порядок дії яких визначаються цим Положенням».
На який регіон не було поширено дію цього положення?

Б Правобережна Україна;

15. Про який документ йдеться в спогадах М. Старицького?
«... ми вимушені були співати у концертах народні пісні на французькій мові... Тим (розпорядженням) українська мова була цілком заборонена, той [документ] не давав мені видавати і моєї драми «Не судилось», яка була... начорно закінчена та вичитана Косачкою й Кониським...»

В Емський указ імператора Олександра II від 30 травня 1876 р.;

16. Масова трудова еміграція населення із західноукраїнських земель наприкінці XIX ст. була зумовлена...
Г демографічним вибухом і аграрним перенаселенням.;

17. Установіть відповідність між назвою соціальної групи Київської Русі та її характеристикою.
1Г, 2А, 3Б, 4В;

18. Установіть відповідність між прізвищами Діячів та галузями культури, В яких вони працювали;
1Б, 2Д, 3В, 4А;

19. Установіть послідовність подій.
АБВГ;

20. Установіть послідовність подій.
ГБАВ;

21. Трипільська культура охоплює територію, що є тепер теренами.
2, 3, 5;

22. Які перетворення були заплановані декабристами у «Руській правді»?
1, 4, 5.

Повідомити про помилку