Варіант 9

1. Яка форма обробки землі першою набула поширення серед землеробських племен на території України?

В мотична;

 

2. На малюнку наведені приклади орнаментації кераміки...

В трипільської культури;

 

3. «Чоловіка твого ми вбили, бо твій чоловік, як вовк, розкрадав І грабував, а наші князі добрі... Піди заміж за князя нашого Мала», - ці слова були адресовані...

А княгині Ользі;

 

4. Який літературний твір відображає події, зображені на картосхемі?

Б «Слово о полку Ігоревім»;

 

5. «...князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського. ..», - таку обіцянку було дано під час укладення...

А Кревської унії.

 

6. У якому році сталася подія, описана в уривку джерела:

В 1223 р.

 

7. Який малюнок дає уявлення про проведення козацької ради?

Г.

 

8. Яка битва відкрила шлях до укладення династичного союзу між Військом Запорозьким і Молдавським князівством?

В Батозька

 

9. Який орган здійснював управління Гетьманщиною у період між гетьмануванням І. Скоропадського і Д. Апостола?

Б Перша Малоросійська колегія

 

10. На фото зображено..

Б Троїцький собор у Чернігові.

 

11. Яку територію позначено на карті штрихуванням?

В приєднану до володінь Австрійської монархії Габ-сбургів в результаті І поділу Речі Посполитої (1772 р.)

 

12. Складовою якого руху була діяльність декабристів на українських землях?

А російського визвольного руху

 

13. Кому зі своїх сучасників М. Костомаров давав таку характеристику: «Гаряче любив він українську народність, але понад усе співчував долі простого народу, і улюбленими його мріями були думки про свободу цього народу від поміщицького гніту»?

А Т. Шевченку

 

14. Панування кріпосницьких відносин в Наддніпрянській Україні припадає на період...

В 1783-1861 рр.

 

15. Яка зміна в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулася під впливом реформ 1860-1870-х років у Російській імперії?

А формування ринку вільнонайманої праці

 

16. Який етап українського руху відображено в уривку джерела?

Б культурницький

 

17. Установіть відповідність між документами часів Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького та роком його ухвалення.

1Г, 2В, 3Д, 4Б;

 

18. Установіть відповідність між персоналіями і організаціями, в яких вони брали участь.

1В, 2А, 3Г, 4Б;

 

19. Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.

ГВБА;

 

20. Установіть послідовність подій Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. з 1648 по 1653 рр.

БАГВ;

 

21. Трипільська культура охоплює територію, що є тепер теренами...

2, 3, 5;

 

22. Які події «Весни народів» пов'язані з діяльністю Головної руської ради?

1, 4, 7.

Зворотній зв’язок