Параграф 6.2

Виконайте завдання

1. Створіть проект, у якому вводяться значення елементів табличної величини із 7 цілих чисел у багаторядковому текстовому полі, обчислюється сума від’ємних з них і результат виводиться в напис. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 6.2.1, створеній у вашій папці.

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [1..8] of integer;
i, s: integer;
begin
for i: = 1 to 7 do a[i]:= StrToInt(Memo1.Lines[i - 1]);
s:= 0;
for i:= 1 to 7 do if a[i] < 0 then s:= s + a[i];
Label1. Caption: = IntToStr(s);
end;

2. Створіть проект, у якому вводяться значення елементів табличної величини з 8 дійсних чисел у багаторядковому текстовому полі, визначається кількість з них, які більші за 5, і результат виводиться в напис. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 6.2.2, створеній у вашій папці.

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [1..8] of real;
i, k: integer;
begin
for i:= 1 to 8 do a[i]:= StrToFloat(Memo1.Lines[i - 1]);
k:= 0;
for i:= 1 to 8 do
if a[i] > 5 then k:= k + 1;
Label 1.Caption:= IntToStr(k);
end;

3. Створіть проект, у якому вводяться значення елементів табличної величини з 9 цілих чисел у багаторядковому текстовому полі, визначається, чи трапляються серед значень елементів числа, які менші ніж 3, і результат виводиться в напис. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 6.2.3, створеній у вашій папці.

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var a: array [1..9] of integer;
i: integer;
f: boolean;
begin
for i: = 1 to 9 do a[i]:= StrToInt(Memo1.Lines[i - 1]);
f:= false;
for i:= 1 to 9 do
if a[i] < 3 Then begin f:= true;
break;
end;
if f = true then Label1.Caption:= ’В масиві є значення елементів менше 3'
else Label1.Caption:= ’Всі значення в масиві більше З’;
end;

4. Випускник 11-го класу може отримати Грамоту за особливі успіхи в навчанні з певного предмета, якщо його річна оцінка із цього предмета — 12. Річні оцінки учнів класу з інформатики введено в багаторядкове текстове поле. Створіть проект для визначення кількості Грамот, які можуть отримати учні цього класу. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 6.2.4, створеній у вашій папці.

procedure TForm1.ButtonlClick (Sender: TObject);
var a: array [0..n] of integer;
i, k, n: integer;
begin
n:= Memo1. Lines.Count;
for i: = 0 to n - 1 do
a[ij:= StrToInt(Memo1.Lines[i - 1]);
k:= 0;
for i:= 1 to n - 1 do
if a[i] = 12 then k:= k + 1;
Label1. Caption: = IntToStr(k);
end;

Примітка: розв’язки на завдання 5-7 майже повністю (при внесенні змін у проект за умовами описаними в задачі) наявні в підручнику підпункт «Найбільший і найменший елемент табличної величини» (стор. 167).
В п. 6.3. «Візуалізація елементів табличної величини з використанням графічних примітивів» наведено приклади реалізації завдань цього параграфу.

Зворотній зв’язок