Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Мета: узагальнення теоретичних знань про електроліти і неелектроліти, реакції йонного обміну та умови їх перебігу, удосконалення вміння планувати та проводити хімічний експеримент.

Реактиви та обладнання: (поруч із назвами речовин запишіть відповідні формули): розчини сульфатної кислоти H2SO4 натрій гідроксиду NaOH, калій гідроксиду KOH, натрій броміду NaBr, натрій йодиду NaJ, арґентумнітрату AgNO3, фенолфталеїну, купрум(ІІ) сульфату CuSO4, цинк Сульфату ZnSO4, хлоридна кислота HCl, крейда (кальцій карбонат) CaCO3, шпатель, штатив із пробірками.

3. Заповніть таблицю.

Що спостерігали Рівняння реакції
в йонно-молекулярній і йонній формах

Дослід 1. У пробірку налийте 1 мл хлоридної (розчин сульфатної*) кислоти та додайте крейду.
Зважте на те, що в результаті реакції солі з кислотою утворюються інші сіль і кислота

Виділення
бульбашок газу

 
CO2
2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2CO3    
 
H2O

2H+ + 2Cl + Ca2+ + CO32– → Ca2+ + 2Cl + CO2↑ + H2O;
2H+ + CO32– → CO2↑ + H2O.

 
CO2
*H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2CO3    
 
H2O

2H+ + SO42– + Ca2+ + CO32– → Ca2+ + SO42– + CO2↑ + H2O;
2H+ + CO32– → CO2↑ + H2O.

Дослід 2. У пробірку налийте 1 мл розчину натрій гідроксиду (калій гідроксиду) та додайте кілька крапель розчину фенолфталеїну.
Потім поступово долийте хлоридну (розчин сульфатної) кислоту(-и) до явних змін у пробірці

Розчин малинового
кольору знебарвився

NaOH + HCl → NaCl + H2O;
Na+ + OH + H+ + Cl → Na+ + Cl + H2O;
H+ + OH → H2O.

* 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O;
2K+ + 2OH + 2H+ + SO42– → 2K+ + SO42– + 2H2O;
2H+ + 2OH → H2O.

Дослід 3. У пробірку налийте 1 мл розчину натрій броміду (натрій йодиду) та додайте 1 мл розчину аргентум нітрату

Утворився осад

NaBr + AgNO3 → NaNO3 + AgBr↓;
Na+ + Br + Ag+ + NO3 → Na+ + NO3+ + AgBr↓;
Ag+ + Br → AgBr↓.

* NaJ + AgNO3 → NaNO3 + AgJ↓;
Na+ + J + Ag+ + NO3 → Na+ + NO3+ + AgJ↓;
Ag+ + J → AgJ↓.

Дослід 4. У пробірку налийте 1 мл розчину купрум(ІІ) сульфату (цинк сульфату) та додайте 1 мл розчину натрій гідроксиду (калій гідроксиду)

Утворився осад

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4;
Cu2+ + SO42– + 2Na+ + 2OH → Cu(OH)2↓ + 2Na+ + SO42–;
Cu2+ + 2OH → Cu(OH)2↓.

* ZnSO4 + 2KOH → Zn(OH)2↓ + K2SO4;
Zn2+ SO42– + 2K+ + 2OH → Zn(OH)2↓ + 2K+ + SO42–;
Zn2+ + 2OH → Zn(OH)2↓.

4. Сформулюйте висновок. У висновку дайте відповідь на запитання: які реакції називають реакціями йонного обміну? Які реакції називають необоротними?

1) реакції, в яких дві сполуки йонної будови обмінюються своїми йонами, в результаті утворюються нові речовини.

2) необоротні реакції відбуваються лише в одному напрямку утворення продуктів реакції.

Повідомити про помилку