§ 1. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук

Знаємо, розуміємо

1. Не користуючись підручником, сформулюйте визначення оксидів, кислот, основ, амфотерних гідроксидів, солей.

Оксиди — бінарні сполуки елементів з Оксигеном, у яких його ступінь окиснення дорівнює –2.
Кислоти — речовини, що складаються з атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на йони металічного елемента.
Основи — речовини, утворені катіонами металічних елементів і гідроксид-аніонами. Амфотерні гідроксиди, як і основи, утворені катіонами металічних елементів й аніонами гідроксильних груп.
Солі — складні речовини, утворені катіонами металічних елементів й аніонами кислотних залишків.

2. Проаналізувавши формули речовин H3РО4, Fe2(SO4)3, Cu(OH)2, Na2O, SiO2, HNO3, Fe(OH)2, ZnS, BaO, K2CO3, Al2O3, Fe(OH)3, СаНРО4, Са(НСО3)2, зазначте:
а) назву речовини;
б) клас, до якого вона належить;
в) речовини, які мають однаковий якісний склад;
г) речовини з однаковим кількісним складом.

а) ортофосфатна кислота, ферум (III) сульфат, купрум (II) гідроксид, натрій оксид, силіцій (IV) оксид, нітратна кислота, ферум (II) гідроксид, цинк сульфід, барій оксид, калій карбонат, алюміній оксид, ферум (III) гідроксид, кальцй гідрогенортофосфат, кальцй дигідрогенкарбонат.
б) H3РО4, HNO3 — кислоти;
Fe2(SO4)3, ZnS, K2CO3, СаНРО4, Са(НСО3)2 — солі;
Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 — основи;
Na2O, SiO2, BaO, Al2O3 — оксиди.
в) Fe(OH)2, Fe(OH)3;
г) Cu(OH)2, Fe(OH)2.

3. Назвіть якомога більше ознак, за якими укладено такі ряди:
а) барій сульфат, барій силікат, барій карбонат;
б) H2SO3, H2SO4, Н2СO3;
в) ферум(ІІІ) гідроксид, алюміній гідроксид, хром(ІІІ) гідроксид;
г) K2O, СаО, ВаО.

а) солі Барію, не розчинні у воді.
б) кислоти, розчинні у воді.
в) основи, нерозчинні у воді.
г) оксиди.

Застосовуємо

1. Складіть формули речовин за їхніми назвами: барій гідроксид, купрум(ІІ) сульфат, ортофосфатна кислота, нітроген(ІV) оксид, цинк гідроксид, алюміній сульфат.

Ва(ОН)2, CuSO4, H3PO4, NO2, Zn(OH)2, Al2(SO4)3.

2. У якій з речовин — ферум(ІІІ) оксиді чи ферум(ІІІ) хлориді — масова частка Феруму більша?

1) Mr(Fe2O3) = 2 · Ar(Fe) + 3 · Ar(O) = 2 · 56 + 3 · 16 = 160;
ω(Fe) = 2 · Ar(Fe)/Mr(Fe2O3) = 2 · 56/160 = 0,7;
2) Mr(FeCI3) = Ar(Fe) + 3 · Ar(CI) = 56 + 3 · 35,5 = 162,5;
ω(Fe) = Ar(Fe)/Mr(FeCI3) = 56/162,5 = 0,345.

Відповідь: масова частка Феруму більша у ферум (III) оксиді.

3. Розподіліть зазначені в переліку формули речовин за відомими вам класифікаціями:

Кислоти: H2S, HNO3, H2SiO3.
Оксиди: AI2O3, ZnO, MgO, Mn2O7, CO2, CO.
Основи: Pb(OH)2, Fe(OH)2, LiOH.

4. Відносна густина карбон(ІІ) оксиду дорівнює 1. За якою речовиною вона визначена?

Г — азотом.

5. Складіть формулу оксиду Нітрогену, відносна густина якого за воднем дорівнює 23.

DH2оксиду = Mr(оксиду)/Mr(H) = 23,
Mrоксиду = 23 · Mr(H2) = 23 · (2 · Ar(H)) = 23 · 2 · 1 = 46;
Ar(O) = 16, Ar(N) = 14.
Ar(O) + Ar(N) = 16 + 14 = 30, залишається 46 – 30 = 16 — це відносна атомна маса Оксигену.
Тоді формула оксиду — NO2.

6. Чи будуть бінарні сполуки, формули яких Н2О2, ОF2, KО2, оксидами? Відповідь обґрунтуйте.

Не будуть, оскільки у оксидах ступінь окиснення Оксигену дорівнює –2, а у цих сполуках вона не дорівнює –2.

7. Під час реакції нейтралізації утворилися: а) калій гідроген сульфат; б) калій сульфат. Складіть рівняння відповідних реакцій. Чим зумовлене утворення різних солей у результаті взаємодії однакових реагентів?

а) KOH + H2SO4 = KHSO4 + H2O
б) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O
Повне або часткове заміщення металічними елементами атомів Гідрогену зумовлено утворенню різних солей.

Повідомити про помилку