Хімія (рівень стандарту) : підручник для 10 класу

підручник 10 клас Хімія Григорович 2018 рік
НОВА програма
Григорович О.
Видавництво: Ранок
Рік: 2018
ISBN: 978-617-09-4782-6
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 9 класу

§1. Повторення початкових понять про органічні речовини 4
Органічна хімія та органічні речовини. Метан та його гомологи — насичені вуглеводні. Етен та етин — ненасичені вуглеводні. Етанол, метанол, гліцерол — представники спиртів. Етанова кислота — представник карбонових кислот. Аміноетанова кислота. Застосування деяких органічних сполук  

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

§2. Теорія будови органічних сполук 12
Становлення теорії будови органічних сполук. Перший постулат. Хімічна будова. Другий постулат. Реакційна здатність сполук. Третій постулат. Ізомерія. Четвертий постулат. Аналіз і синтез.  
§3. Класифікація органічних сполук 18
Класифікація органічних сполук за елементним складом. Класифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга. Класифікація органічних сполук за видом зв'язку. Класифікація органічних сполук за наявністю характеристичних груп.  
§4. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів 22
Виведення молекулярної формули речовини за відомою масовою часткою елемента у сполуці. Виведення молекулярної формули речовини за відомою відносною молекулярною масою речовини. Виведення молекулярної формули небінарної сполуки за відомими масовими частками.  

Тема 2. Вуглеводні

§5. Алкани: ізомерія та номенклатура 28
Структурна ізомерія алканів. Систематична номенклатура. Складання назв алканів за систематичною номенклатурою. Складання формул органічних сполук за їхньою назвою.  
§6. Алкани: фізичні й хімічні властивості 39
Фізичні властивості алканів. Хімічні властивості алканів.  
§7. Виведення молекулярної формули речовини 48
Виведення молекулярної формули речовин за загальною формулою гомологічного ряду. Виведення молекулярної формули речовин за відносною густиною. Виведення молекулярної формули речовин за густиною.  
§8. Виведення молекулярної формули речовини 54
Виведення молекулярної формули за даними про продукти згоряння речовин. Виведення молекулярної формули за даними про реагенти та продукти реакції.  
§9. Алкени й алкіни: гомологічні ряди, ізомерія, номенклатура 58
Поняття про алкени та алкіни. Гомологічні ряди алкенів і алкінів. Ненасичені вуглеводні: ізомерія та номенклатура.  
§ 10. Етен та етин: хімічні властивості 63
Хімічні властивості етену та етину.  
§ 11. Бензен — найпростіший ароматичний вуглеводень 67
Поняття про ароматичні вуглеводні. Формула бензену. Фізичні властивості бензену. Хімічні властивості бензену. Застосування бензену.  
§ 12. Методи одержання вуглеводнів. Взаємозв’язок між вуглеводнями.... 73  
Одержання алканів. Одержання етену та етину. Одержання бензену. Взаємозв'язок між вуглеводнями.  

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 13. Спирти: класифікація, ізомерія та номенклатура 78
Поняття про спирти. Номенклатура насичених одноатомних спиртів. Ізомерія насичених одноатомних спиртів.  
§ 14. Насичені одноатомні спирти: фізичні та хімічні властивості, методи добування 84
Фізичні властивості спиртів. Вплив водневого зв'язку на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу  
§ 15. Обчислення за хімічними рівняннями, якщо реагент містить домішки 93
Обчислення даних про продукт реакції, якщо реагент містить домішки. Обчислення масової частки домішок у реагенті. Обчислення маси реагенту, що містить домішки, необхідного для проведення реакції.  
§ 16. Багатоатомні спирти. Гліцерол 98
Поняття про багатоатомні спирти. Фізичні властивості гліцеролу. Хімічні властивості гліцеролу.  
§ 17. Фенол 102
Поняття про феноли. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості фенолу. Застосування фенолу. Природоохоронні аспекти застосування фенолу.  
§ 18. Альдегіди 110
Поняття про альдегіди. Номенклатура насичених альдегідів. Гомологічний ряд насичених альдегідів. Ізомерія насичених альдегідів. Фізичні властивості альдегідів.  
§ 19. Етаналь: хімічні властивості та методи добування 115
Хімічні властивості етаналю. Методи одержання етаналю.  
§ 20. Карбонові кислоти. Ізомерія та номенклатура. Фізичні властивості 119
Поняття про карбонові кислоти, класифікація. Гомологічний ряд насичених одно- основних карбонових кислот. Ізомерія та номенклатура насичених одноосновних карбонових кислот. Фізичні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Поширеність карбонових кислот у природі.  
§ 21. Насичені одноосновні карбонові кислоти: хімічні властивості та методи одержання 127
Хімічні властивості карбонових кислот. Одержання етанової кислоти  
Лабораторний дослід № 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах 131
§ 22. Естери 134
Поняття про естери. Естери: ізомерія та номенклатура. Естери: фізичні властивості та поширеність у природі. Хімічні властивості естерів  
§ 23. Жири 140
Жири як естери. Фізичні властивості та класифікація жирів. Хімічні властивості жирів. Біологічне значення жирів.  
§ 24. Вуглеводи: поняття, класифікація та поширеність у природі 148
Поняття про вуглеводи та їх класифікація. Вуглеводи в природі § 25. Глюкоза 152
Формула глюкози. Фізичні властивості глюкози. Хімічні властивості глюкози. Глюкоза в природі  
Лабораторний дослід № 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом 157
§ 26. Складні вуглеводи: сахароза, крохмаль, целюлоза 159
Сахароза. Крохмаль та целюлоза. Гідроліз крохмалю та целюлози  
Практична робота № 1. Розв'язування експериментальних задач 163

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 27. Аміни 165
Поняття про аміни. Будова аміногрупи. Номенклатура насичених амінів  
§ 28. Властивості насичених амінів 171
Фізичні властивості насичених амінів. Хімічні властивості насичених амінів  
§ 29. Анілін — представник ароматичних амінів 176
Структурна формула та будова молекули аніліну. Фізичні властивості аніліну. Хімічні властивості аніліну. Добування та застосування аніліну  
§ 30. Амінокислоти 181
Поняття про амінокислоти. Номенклатура амінокислот. Фізичні властивості амінокислот. Хімічні властивості амінокислот. Біологічне значення амінокислот  
§ 31. Білки 187
Білки — похідні амінокислот. Хімічні властивості білків. Біологічне значення білків  
Лабораторні досліди № 3 та 4. Кольорові реакції білків 189

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

§ 32. Високомолекулярні сполуки 192
Поняття про високомолекулярні сполуки та полімери. Властивості полімерів. Будова макромолекул. Реакції полімеризації та поліконденсації  
§ 33. Полімерні матеріали. Пластмаси 199
Поняття про пластмаси. Найпоширеніші полімери та полімерні матеріали. Проблема охорони довкілля від забруднення полімерними речовинами  
§ 34. Каучуки 205
Відкриття та види каучуків. Матеріали на основі каучуків. Вулканізація. Гума  
§ 35. Природні та хімічні волокна 209
Класифікація волокон. Синтетичні волокна  

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

§ 36. Взаємозв’язок між органічними речовинами 215
Багатоманітність органічних сполук. Взаємозв'язок між органічними та неорганічними сполуками. Взаємозв'язок між класами органічних сполук  
§ 37. Біологічно активні речовини 218
Поняття про біологічно активні речовини. Ферменти. Вітаміни.  
§ 38. Роль органічної хімії у розв’язанні проблем людства 222
Створення нових матеріалів. Синтетичні барвники. Сировинна проблема. Енергетична проблема  
Алфавітний покажчик 227
Іменний покажчик 229
Словник термінів 230
Додаток 1 231
Додаток 2 232
Відповіді на розрахункові задачі 234

Коментарі

Всього коментарів: 0