Українська мова : підручник для 10 класу (профільний рівень)

підручник 10 клас Українська мова Плющ 2010 рік
Плющ М. та ін.
Видавництво: Освіта
Рік: 2010
ISBN: 978-966-04-0806-7
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня

Шановні старшокласники! 3

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§ 1. Мова як суспільне явище 4
§ 2. Основні функції мови 8
§ 3. Мова і держава. Українське законодавство про мову 12
§ 4. Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови 15
§ 5. Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов 17
Розвиток мовлення 24
Стилістика і культура мовлення 27
До джерел знань 31

З історії розвитку української мови

§ 6. Основні етапи формування і розвитку української національної мови 32
§ 7. Поява писемності у східних слов'ян. Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні слов'янської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов'янських систем письма 35
§ 8. Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича 39
Розвиток мовлення 45
§ 9. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт 47
Стилістика і культура мовлення 50
До джерел знань 54

Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови

§ 10. Форми існування мови 55
§ 11. Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови 58
Розвиток мовлення 61
§ 12. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села 65
Стилістика і культура мовлення 70
До джерел знань 72

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

§ 13. Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних 73
§ 14. Основні фонетичні одиниці української мови 78
§ 15. Звук мовлення і фонема 79
Розвиток мовлення 81
§ 16. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних 84
§ 17. Спрощення в групах приголосних 86
§ 18. Подовження і подвоєння приголосних 87
§ 19. Чергування звуків 89
§ 20. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні, морфологічні зміни 91
§ 21. Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення 94
Стилістика і культура мовлення 96
Назустріч тестуванню 102
До джерел знань 103

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

§ 22. Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їхніх сполучень 104
§ 23 Вимова звукосполучень приголосних Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах 108
Розвиток мовлення 112
§ 24. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм 115
Стилістика і культура мовлення 118
До джерел знань 121

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

§ 25. Українська графіка 122
§ 26. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії . 127
Розвиток мовлення 130
§ 27. Правопис м'якого знака та апострофа 134
§ 28. Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ 137
§ 29. Написання слів іншомовного походження 142
Розвиток мовлення 143
§ 30. Складоподіл в українській мові 147
§ 31. Правила переносу слів із рядка в рядок 151
Стилістика і культура мовлення 152
Назустріч тестуванню 154
До джерел знань 156

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

§ 32. Слово як одиниця мови. Ознаки слова 157
Розвиток мовлення 159
§ 33. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень 162
Стилістика і культура мовлення 165
§ 34. Омоніми. Пароніми 169
§ 35. Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд 173
§ 36, Антоніми та їхні види 178
Стилістика і культура мовлення 182
§ 37. Лексика української мови за походженням. Споконвічно українська лексика 186
Розвиток мовлення 189
§ 38. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови 194
Стилістика і культура мовлення 199
§ 39. Лексика української мови за сферою її використання і стилістичною диференціацією 202
Розвиток мовлення 210
Стилістика і культура мовлення 214
Назустріч тестуванню 218
До джерел знань 221

Фразеологія як розділ мовознавства

§ 40. фразеологія як розділ мовознавства 222
§ 41. Фразеологічні одиниці української мови 224
Розвиток мовлення 226
§ 42. Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології 229
§ 43. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів 232
Розвиток мовлення 234
Стилістика і культура мовлення 237
Назустріч тестуванню 240
До джерел знань 257

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

§ 44. Словники як відображення історії й культури українського народу. Загальні відомості про словники 242
Розвиток мовлення 246
§ 45. З історії української лексикографії 248
Розвиток мовлення 252
Стилістика і культура мовлення 254
До джерел знань 257

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

§ 46. Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ 258
§ 47. Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення. Основні способи словотвору 261
Стилістика і культура мовлення 267
§ 48. Історичні зміни в морфемному складі слова 269
Розвиток мовлення 271
§ 49. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників 272
§ 50. Способи творення та написання складних і складноскорочених слів 275
Стилістика і культура мовлення 278
Назустріч тестуванню 280
До джерел знань 281

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

§ 51. Граматичні катетегорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень 282

Самостійні частини мови

§ 52. Іменник як частина мови 286
§ 53. Граматичні категорії іменника. Категорія роду іменників 288
§ 54. Категорія числа іменників 292
§ 55. Категорія відмінка іменників 294
Розвиток мовлення 301
Стилістика і культура мовлення 307
Назустріч тестуванню 310
§ 56. Прикметник як частина мови 311
§ 57. Ступені порівняння якісних прикметників 315
§ 58. Словозміна прикметників 318
Розвиток мовлення 322
Стилістика і культура мовлення 325
Назустріч тестуванню 328
§ 59. Займенник як частина мови 329
Стилістика і культура мовлення 333
Назустріч тестуванню 336
§ 60. Числівник як частина мови 337
Розвиток мовлення 342
Стилістика і культура мовлення 344
Назустріч тестуванню 347
§ 61. Дієслово як частина мови 348
§ 62. Перехідні й неперехідні дієслова 352
§ 63. Спосіб, час, особа дієслів 356
§ 64. Дієвідмінювання 359
Розвиток мовлення 364
§ 65. Дієприкметник як особлива форма дієслова 366
§ 66. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова 371
Стилістика і культура мовлення 375
Назустріч тестуванню 377
§ 67. Прислівник як частина мови 379
§ 68. Правопис прислівників 384
Розвиток мовлення 385
Стилістика і культура мовлення 387
Назустріч тестуванню 390

Службові частини мови

§ 69. Прийменник 391
§ 70. Сполучник 394
§ 71. Частка 397
Розвиток мовлення 401
§ 72. Вигук 402
Стилістика і культура мовлення 404
Назустріч тестуванню 407
До джерел знань 409
Тлумачний словник 410
Термінологічний словник 411
Діалектологічний словник 412