1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Біологія

Біологія : підручник для 11 класу: (стандарт, академічний рівень)

підручник 11 клас Біологія Балан 2011 рік
Балан П., Вервес Ю.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-11-0061-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Дорогі одинадцятикласники! 3

Тема 4. Розмноження організмів

§ 1. Типи розмноження організмів. Нестатеве розмноження 4
§ 2. Статеве розмноження організмів 9
§ 3. Будова статевих клітин. Гаметогенез 12
Лабораторна робота № 1. Будова статевих клітин 18

Тема 5. Закономірності спадковості

§ 4. Генетика - наука про закономірності спадковості і мінливості організмів 20
§ 5. Методи генетичних досліджень 27
§ 6. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи 33
§ 7. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості 41
§ 8. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю 46
§ 9. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість 52
Практична робота № 1. Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування) 59

Тема 6. Закономірності мінливості

§ 10. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля 62
§ 11. Мутаційна мінливість 67
§ 12. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості 73
Лабораторна робота № 2. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння 78
Лабораторна робота № 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої 78
Практична робота № 2 (виконують учні академічного рівня навчання). Розв’язання типових задач на визначення виду мутацій 79

Тема 7. Генотип як цілісна система

§ 13. Основні особливості геному вірусів і прокаріотів 81
§ 14. Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів 84
§ 15. Генетика людини 89
§ 16. Роль генотипу і факторів навколишнього середовища у формуванні фенотипу людини. Медична генетика 93
§ 17. Завдання та методи сучасної селекції 99
§ 18. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія 107

Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів

 
§ 19. Запліднення у різних груп організмів 117
§ 20. Етапи індивідуального розвитку організмів. Початкові стадії ембріонального розвитку тварин 121
§ 21. Формування органів у зародка. Явище взаємодії частин зародка 126
§ 22. Особливості ембріонального розвитку людини. Ембріотехнології 130
§ 23. Післязародковий розвиток і ріст організмів. Поняття про життєвий цикл 135
Лабораторна робота № 4. Ембріогенез хордових 143

Розділ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ

Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера

§ 24. Екологічні фактори та їхня класифікація. Закономірності дії екологічних факторів на організми та їхні угруповання 145
§ 25. Наземно-повітряне та водне середовища життя 151
§ 26. Ґрунт та живі організми як середовище життя 158
§ 27. Біологічні адаптивні ритми організмів 162
§ 28. Популяція: її характеристики та структура. Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій 166
§ 29. Багатовидові угруповання організмів: біоценози, біогеоценози, екосистеми 171
§ 30. Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем 175
§ 31. Біосфера та її межі. Роль організмів у біосфері 183
§ 32. Вплив діяльності людини на стан біосфери 188
§ 33. Охорона біосфери 192
Практична робота № 3. Розв'язування задач з екології 199

Розділ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 1. Основи еволюційного вчення

§ 34. Становлення еволюційних поглядів 202
§ 35. Чарльз Дарвін та основні положення його еволюційного вчення 208
§ 36. Подальший розвиток дарвінізму. Адаптації як результат еволюційного процесу 211
§ 37. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції 218
§ 38. Вид і його критерії. Видоутворення 224
§ 39. Макроеволюційні процеси 229
§ 40. Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів 238
Практична робота № 4. Порівняння природного та штучного добору 244

Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

§ 41. Гіпотези виникнення та початкові етапи розвитку життя на Землі 246
§ 42. Розвиток життя протягом палеозойської ери 252
§ 43. Розвиток життя протягом мезозойської ери 261
§ 44. Еволюційні події кайнозойської ери 268

Узагальнення курсу

278
Тлумачний словник термінів і понять 282
Додаток. Нобелівські лауреати, які зробили відкриття в біології 298